Έργα βελτίωσης στον κεντρικό δρόμο Θύμαινας – Κεραμειδούς, στον νομό Σάμου