Θύματα της κρίσης ολοένα και περισσότερα παιδιά

Η οικονομική κρίση πλήττει ολοένα και περισσότερο τα παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, αφού οι οικογένειές τους σε – διαρκώς – αυξανόμενο ποσοστό αδυνατούν να τους καλύψουν βασικές ανάγκες σε αγαθά και υπηρεσίες, λόγω των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), που δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014 και αφορούν τη σύγκριση των ετών 2013 προς 2009, είναι αποκαλυπτικά:

 • Το ποσοστό των νοικοκυριών που δεν µπορούν να καλύψουν τα έξοδα συµµετοχής των παιδιών τους σε σχολικές εκδροµές, ανέρχεται σε 25,4% το 2013 από 7,6% που ήταν το 2009.
 • Κατάλληλο χώρο για σχολική µελέτη δεν µπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους, για οικονοµικούς λόγους, τα νοικοκυριά σε ποσοστό 18,4%, ενώ το 2009 το ποσοστό ήταν 11,7%%.
 • Τα ποσοστά των νοικοκυριών που δεν µπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους ένα γεύµα µε κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι σε καθηµερινή βάση (7,4% το 2013 από 4,0% το 2009), καθώς και τη δυνατότητα να καταναλώνουν νωπά φρούτα και λαχανικά µία φορά την ηµέρα (4,4% το 2013 από 1,1% το 2009).

Βασικές διαπιστώσεις της έρευνας

Η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ αφορά τους δείκτες υλικής στέρησης για τα παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, που προκύπτουν από τα στοιχεία της δειγµατοληπτικής έρευνας εισοδήµατος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών, έτους 2013, µε περίοδο αναφοράς εισοδήµατος το έτος 2012. Οι βασικές διαπιστώσεις είναι οι ακόλουθες:

 • Από τα στοιχεία της έρευνας διαπιστώνεται ότι, τα νοικοκυριά µε παιδιά ηλικίας κάτω των16 ετών, παρέχουν στα παιδιά τους καινούρια ρούχα σε ποσοστό 98,7%, και δύο ζευγάρια υποδηµάτων στο σωστό µέγεθος σε ποσοστό 99,3%. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, το 1,3% και το 0,7% των νοικοκυριών αντίστοιχα δηλώνει ότι δεν έχει την οικονοµική δυνατότητα να παρέχει τα παραπάνω στα παιδιά του. Τα νοικοκυριά µε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, που δηλώνουν ότι δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα να παρέχουν στα παιδιά τους καινούρια ρούχα ή δύο ζευγάρια υποδηµάτων στο σωστό µέγεθος, ανήκουν στον φτωχό πληθυσµό
 • Το 90,3% των νοικοκυριών, µε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών παρέχει στα παιδιά του ένα γεύµα µε κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι σε καθηµερινή βάση, ενώ το 94,7% των νοικοκυριών παρέχει στα παιδιά του τη δυνατότητα να καταναλώνουν νωπά φρούτα και λαχανικά µία φορά την ηµέρα.
 • Το 1,7% των µη φτωχών νοικοκυριών δηλώνει ότι δεν έχει την οικονοµική δυνατότητα να παρέχει στα παιδιά του ένα γεύµα µε κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι σε καθηµερινή βάση, ενώ το 1,3% δηλώνει ότι για οικονοµικούς λόγους δεν παρέχει στα παιδιά του τη δυνατότητα να καταναλώνουν νωπά φρούτα και λαχανικά µία φορά την ηµέρα. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τον φτωχό πληθυσµό είναι 22,3% και 12,6% αντίστοιχα.
 • Το 20,8% των φτωχών νοικοκυριών, µε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, δηλώνει ότι για οικονοµικούς λόγους δεν µπορεί να παρέχει στα παιδιά του εξοπλισµό υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής, ενώ το 15,4% δεν µπορεί να παρέχει στα παιδιά του παιχνίδια εσωτερικού χώρου.
 • Σε ποσοστό 82,9%, τα νοικοκυριά µε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, δηλώνουν ότι έχουν την δυνατότητα να καλύψουν οικονοµικά την τακτική συµµετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες αναψυχής. Τα φτωχά νοικοκυριά δηλώνουν ότι δεν έχουν αυτή την οικονοµική δυνατότητα σε ποσοστό 36,3%.
 • Το 86% περίπου των νοικοκυριών, µε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, µπορεί να καλύψει οικονοµικά τη διοργάνωση παιδικών εκδηλώσεων (γενέθλια, ονοµαστικές εορτές κλπ.), ενώ τα ποσοστά για τον φτωχό και τον µη φτωχό πληθυσµό είναι 66,9% και 93,4%, αντίστοιχα.
 • Το 68,7% των φτωχών νοικοκυριών µε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, δηλώνει ότι δεν µπορεί να καλύψει οικονοµικά την συµµετοχή των παιδιών του σε σχολικές εκδροµές και εκδηλώσεις µε ίδιους οικονοµικούς πόρους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα µη φτωχά νοικοκυριά ανέρχεται σε 8,8%.
 • Στις αστικές περιοχές κατάλληλο χώρο στην κατοικία για την σχολική µελέτη των παιδιών δηλώνει ότι δεν µπορεί να παρέχει το 18,8% των νοικοκυριών, ενώ στις αγροτικές περιοχές το ποσοστό είναι µικρότερο και ανέρχεται σε 16,5%.
 • Στις αγροτικές περιοχές, τα νοικοκυριά µε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, δηλώνουν, ότι για οικονοµικούς λόγους, δεν µπορούν να παρέχουν στα παιδιά τους τη δυνατότητα να συµµετέχουν σε σχολικές εκδροµές και εκδηλώσεις µε ίδιους οικονοµικούς όρους σε ποσοστό 34,2%, τη δυνατότητα να συµµετέχουν τακτικά σε δραστηριότητες αναψυχής σε ποσοστό 15,2%, και εξωσχολικά βιβλία στο σπίτι, κατάλληλα για την ηλικία τους σε ποσοστό 10,4%. Τα ποσοστά για τις αστικές περιοχές ανέρχονται σε 23,5%, 13,5% και 7,8% αντίστοιχα.
 • Στις αστικές περιοχές, σε ποσοστό 7,7%, τα νοικοκυριά µε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, δηλώνουν, ότι για οικονοµικούς λόγους, δεν µπορούν να παρέχουν στα παιδιά τους ένα γεύµα µε κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι σε καθηµερινή βάση.
 • Τα νοικοκυριά που αντιµετωπίζουν κατά κύριο λόγο αδυναµία να παρέχουν στα παιδιά τους βασικά αγαθά και υπηρεσίες είναι τα νοικοκυριά που έχουν 4 ή περισσότερα παιδιά. Συγκεκριµένα, τα νοικοκυριά µε 3 παιδιά δεν µπορούν να καλύψουν τα έξοδα συµµετοχής των παιδιών τους σε σχολικές εκδροµές σε ποσοστό 45,1% ενώ για τα νοικοκυριά που έχουν 4 ή περισσότερα παιδιά το ποσοστό ανέρχεται σε 66,5%. Αντίστοιχα, τη δυνατότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων (γενέθλια, ονοµαστικές εορτές κλπ.), δεν µπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους, για οικονοµικούς λόγους, τα νοικοκυριά µε 3 παιδιά σε ποσοστό 16% περίπου, ενώ τα νοικοκυριά µε 4 ή περισσότερα παιδιά δηλώνουν ότι δεν µπορούν να προσφέρουν τη δυνατότητα αυτή στα παιδιά τους σε ποσοστό 28,6%.

elstat