Ιατρό εργασίας και παιδίατρο προσλαμβάνει το Νομικό Πρόσωπο του δήμου Χίου

Έναν ιατρό εργασίας και έναν παιδίατρο, για τις ανάγκες του προσωπικού και των παιδιών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, αντιστοίχως, προτίθεται να προσλάβει το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας του δήμου Χίου.

Ο ιατρός εργασίας θα προσληφθεί για το έτος 2015, η ανάθεση θα γίνει με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αμοιβής ανέρχεται στα 1.200 ευρώ και αφορά όλους τους υπαλλήλους των δομών του ΝΠΔΔ που ανέρχονται περίπου στους 75.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν την προσφορά τους στα γραφεία του ΝΠΔΔ (Μιχάλων 7-Χίος 82100) ενώπιον του προέδρου του ΝΠΔΔ και των προϊσταμένων Διεύθυνσης την Δευτέρα 8.12.2014 ώρα 11.00. Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών θα ακολουθήσει η αποσφράγισή τους.

Η πρόσληψη παιδιάτρου

Η πρόσληψη παιδιάτρου αφορά την ιατρική παρακολούθηση των νηπίων των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2015 και μέχρι την 31.7.2015. Η ανάθεση θα γίνει με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αμοιβής ανέρχεται στις 10.500 ευρώ και αφορά τους επτά παιδικούς σταθμούς του ΝΠΔΔ που φιλοξενούν περίπου 300 βρέφη και νήπια. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα σε περισσότερους από έναν ιατρούς να υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους στα γραφεία του ΝΠΔΔ (Μιχάλων 7-Χίος 82100) ενώπιον του προέδρου του ΝΠΔΔ και των προϊσταμένων Διεύθυνσης την Δευτέρα 8.12.2014 ώρα 12 μεσημέρι. Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών θα ακολουθήσει η αποσφράγισή τους.