Μειώθηκαν οι ζημιές του ομίλου Νηρέα στο εννεάμηνο 2014

Βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας του ομίλου Νηρέα παρατηρείται το εννεάμηνο 2014, κατά το οποίο επετεύχθη – όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του – αύξηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων (EBITDA) στο επίπεδο των 10,5 εκατ. ευρώ, ενώ αντίστοιχα μειώθηκαν οι ζημιές μετά από φόρους και μετά την επίδραση των βιολογιών αποθεμάτων στα 16,6 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει, στην ανακοίνωση:

  • o Ο ΝΗΡΕΑΣ συνέχισε να αυξάνει τις εξαγωγές του, παρά την οικονομική επιβράδυνση, εκμεταλλευόμενος την ανθεκτική ζήτηση για τα προϊόντα του.   Το εννεάμηνο του 2014 οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας αυξήθηκαν σε € 120,33 εκατ. (+2%) και αντιστοιχούν στο 80% των συνολικών πωλήσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν σε € 150,22 εκατ. και ήταν ελαφρά μειωμένες κατά 1,1% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2013, λόγω μειωμένων πωλήσεων γόνου και τροφών από την υιοθέτηση πολιτικής για τον περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου στο δύσκολο εγχώριο οικονομικό περιβάλλον. Οι πωλήσεις ψαριών, που αποτελούν το 84% των συνολικών πωλήσεων σημείωσαν 2% αύξηση σε αξία.

  • o Συνεχίστηκαν οι ενέργειες για τον έλεγχο των δαπανών, την καλύτερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και τη μείωση των υποχρεώσεων. Οι λειτουργικές δαπάνες διαμορφώθηκαν στα € 133,4 εκατ., καταγράφοντας μείωση € 6,5 εκατ. (4,7%) έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2013. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων μειώθηκαν κατά €2,9 εκατ. και των πιστωτών πλην τραπεζών κατά € 8,4 εκατ.
  • o Οι ελεύθερες ταμειακές ροές (free cash flow) ανήλθαν σε € 7,4 εκατ. και είναι βελτιωμένες κατά € 1,1 εκατ. (18%). Oι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε € 10,7 εκατ., έναντι € 11,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
  • o Οι παραπάνω προσπάθειες επέδρασαν θετικά στα λειτουργικά αποτελέσματα και τα λειτουργικά περιθώρια κέρδους του Ομίλου (πριν την επίπτωση της αποτίμησης των βιολογικών αποθεμάτων). Τα κέρδη του Ομίλου προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και της επίδρασης των βιολογικών αποθεμάτων (EBITDA προ βιολογικών) διαμορφώθηκαν σε € 10,5 εκατ. έναντι € 1,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2013, σημειώνοντας αύξηση € 9,4 εκατ.
  • o Η βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας αντισταθμίστηκε από αρνητική επίδραση € (15) εκατ. στην αποτίμηση των βιολογικών αποθεμάτων στην εύλογη αξία, έναντι της 31.12.2013. Επομένως, τα καθαρά αποτελέσματα σε επίπεδο Ομίλου ήταν αρνητικά € (16,6) εκατ. έναντι επίσης αρνητικών € (41,8) εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους που αντιστοιχούν στους μετόχους της μητρικής ήταν και αυτά αρνητικά € (17,2) εκατ. έναντι αρνητικών € (41,2) εκατ. το εννεάμηνο του 2013.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ. Αριστείδης Μπελλές σε δήλωσή του επισημαίνει ότι «τα αποτελέσματα εννεαμήνου του ομίλου ΝΗΡΕΑ αποδεικνύουν ότι η διοικητική ομάδα αλλά και όλο το προσωπικό μας με τις προσπάθειές τους πέτυχαν την βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητάς μας κυρίως μέσω της επέκτασης των εξαγωγών μας , τον περαιτέρω περιορισμό λειτουργικού κόστους και την βελτίωση της ρευστότητας.

Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τις δράσεις μας προς το σκοπό της επαναφοράς του Ομίλου σε κερδοφόρο τροχιά, με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τόσο κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2014, όσο και στη συνέχεια».

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια