Πληροφόρηση από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για τις συντάξεις σε νεοασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Πληροφορίες και συμβουλές προς τους νεοασφαλισμένους (υπαχθέντες για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1.1.1993 και εφεξής) του ΙΚΑ παρέχει δωρεάν στους ενδιαφερόμενους το Περιφερειακό Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Βορείου Αιγαίου, που εδρεύει στο Εργατικό Κέντρο Χίου.

 

Το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» υλοποιεί το έργο «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων» με στόχο την πληροφόρηση, ενδυνάμωση και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής στους εργαζόμενους αλλά και σε ανέργους, για θέματα που αφορούν τους τομείς της Κοινωνικής Ασφάλισης, των Εργασιακών Σχέσεων και της Απασχόλησης. Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί ένα συνοπτικό οδηγό πληροφόρησης με τις διατάξεις που διέπουν τη χορήγηση σύνταξης γήρατος στους νέο-ασφαλισμένους του ΙΚΑ με μεικτά ένσημα (υπαχθέντες για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1.1.1993 και εφεξής).

Για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος στους νεο-ασφαλισμένους του ΙΚΑ προβλέπονται δύο βασικές προϋποθέσεις εκ του νόμου και ειδικότερα: α) η συμπλήρωση ενός ορισμένου ορίου ηλικίας και β) η πραγματοποίηση ενός ελάχιστου αριθμού ημερών εργασίας στην ασφάλιση, ο οποίος ποικίλλει ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ο κάθε ασφαλισμένος.

Ειδικότερα, η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος επέρχεται όταν ο ασφαλισμένος πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: α) έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση και β) έχει πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για τη λήψη του ποσού που του αναλογεί. Πιο συγκεκριμένα, οι ασφαλισμένοι/ες δικαιούνται να λάβουν πλήρη ή μειωμένη σύνταξη γήρατος στις κατωτέρω περιπτώσεις.

  1. Καθεστώς συνταξιοδότησης με 15ετία

Για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος για άνδρες και γυναίκες με 15ετία, από 01.01.2013, απαιτούνται: α) η πραγματοποίηση 4.500 ενσήμων και β) η συμπλήρωση 67 ετών για πλήρη σύνταξη και 62 ετών για μειωμένη (ειδικά για τη μειωμένη σύνταξη απαιτείται η πρόσθετη ειδική προϋπόθεση της συμπλήρωσης 750 ημερών ασφάλισης τουλάχιστον, την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης).

  1. Καθεστώς συνταξιοδότησης ασφαλισμένων με 40 έτη ασφάλισης (12.000 ένσημα)

Για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος για άνδρες και γυναίκες, από 01.01.2013, με 40 έτη ασφάλισης απαιτούνται: α) η   πραγματοποίηση 12.000 ενσήμων και β) η συμπλήρωση 62 ετών για πλήρη σύνταξη.

  1. Καθεστώς συνταξιοδότησης για μητέρες με ανήλικα παιδιά

Για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος για μητέρες και χήρους πατέρες ανηλίκων, από 01.01.2013, απαιτούνται: α) η πραγματοποίηση 6.000 ενσήμων, β) η συμπλήρωση 67 ετών για πλήρη σύνταξη και 62 ετών για μειωμένη και γ) η ύπαρξη ανήλικου τέκνου κατά τον χρόνο συμπλήρωσης των ως άνω απαιτούμενων σωρευτικών προϋποθέσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διατύπωση σχετικών ερωτημάτων στα αναφερόμενα πεδία παρακαλούμε να έρχεστε σε επαφή με το Περιφερειακό ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Βορείου Αιγαίου, Εργατικό Κέντρο Χίου, Μαρτύρων 2, 82100 Χίος, τηλ. 22710 23550, fax 22710 23175, email: [email protected] και [email protected]. Οι υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής παρέχονται δωρεάν στο κοινό.