Φθίνει η ελληνική υπερπόντια αλιεία, αντέχει ακόμα η παράκτια

Διαρκώς μειούμενη βαίνει τα τελευταία χρόνια (2012 και 2013) η δραστηριότητα της υπερπόντια αλιείας, καθώς και της μέσης αλιείας, ενώ σχετική μικρή βελτίωση των μεγεθών παρουσιάζεται στην παράκτια αλιεία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Ελαφρώς μειωμένη είναι, επίσης, η απασχόληση στον κλάδο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσµατα της έρευνας θαλάσσιας αλιείας, έτους 2013 (για λόγους συγκρισιµότητας δίνονται και τα στοιχεία των ετών 2011 και 2012), οι µεταβολές του αριθµού των µηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών, κατά κατηγορία αλιείας και τύπο αλιευτικού εργαλείου, είναι οι εξής:

 • Τα σκάφη υπερπόντιας αλιείας (µηχανότρατες), που αλιεύουν στον Ατλαντικό, παρουσίασαν µείωση 37,5% το 2012 σε σχέση µε το 2011 και δεν παρατηρήθηκε καµιά µεταβολή το 2013 σε σχέση µε το 2012. Συγκεκριµένα, το 2011 αλίευσαν 8 σκάφη, το 2012 και το 2013 αλίευσαν 5 σκάφη.
 • Τα σκάφη µέσης αλιείας (µηχανότρατες, γρι-γρι) παρουσίασαν µείωση 1,3% το 2012 σε σχέση µε το 2011 και µείωση 2,0% το 2013 σε σχέση µε το 2012. Συγκεκριµένα, το 2011 αλίευσαν 554 σκάφη (εκ των οποίων 296 µηχανότρατες και 258 γρι-γρι), το 2012 αλίευσαν 547 σκάφη (εκ των οποίων 294 µηχανότρατες και 253 γρι-γρι) και το 2013 αλίευσαν 536 σκάφη (εκ των οποίων 284 µηχανότρατες και 252 γρι-γρι).
 • Τα σκάφη παράκτιας αλιείας (τράτες, λοιπά σκάφη) παρουσίασαν αύξηση 2,2% το 2012 σε σχέση µε το 2011 και µείωση 0,5% το 2013 σε σχέση µε το 2012. Συγκεκριµένα, το 2011 αλίευσαν 5.175 σκάφη (εκ των οποίων 271 τράτες και 4.904 λοιπά σκάφη) το 2012 αλίευσαν 5.290 σκάφη (εκ των οποίων 244 τράτες και 5.046 λοιπά σκάφη) και το 2013 αλίευσαν 5.262 σκάφη (εκ των οποίων 239 τράτες και 5.023 λοιπά σκάφη).

alieia 1

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

Οι µεταβολές στην ποσότητα και αξία αλιευµάτων, κατά κατηγορία αλιείας και κατηγορία αλιευµάτων, είναι οι εξής:

 • Στην υπερπόντια αλιεία η ποσότητα των αλιευµάτων το 2012 σε σχέση µε το 2011 παρουσίασε αύξηση 4,2% και η αξία µείωση 28,3% ενώ το 2013 σε σχέση µε το 2012 η ποσότητα παρουσίασε µείωση 20,4% και η αξία µείωση 25,4%. Συγκεκριµένα, η ποσότητα αλιευµάτων το 2011 ήταν 1.089,5 τόνοι και η αξία 4.729,1 χιλ. ευρώ, το 2012 η ποσότητα ήταν 1.135,4 τόνοι και η αξία 3.389,0 χιλ. ευρώ και το 2013 η ποσότητα ήταν 903,9 τόνοι και η αξία 2.527,7 χιλ. ευρώ.
 • Στη µέση αλιεία η ποσότητα των αλιευµάτων το 2012 σε σχέση µε το 2011 παρουσίασε µείωση 0,6% και η αξία µείωση 7,4% ενώ το 2013 σε σχέση µε το 2012 η ποσότητα παρουσίασε αύξηση 2,3% και η αξία αύξηση 0,3%. Συγκεκριµένα, η ποσότητα των αλιευµάτων το 2011 ήταν 37.959,6 τόνοι και η αξία 124.126,5 χιλ. ευρώ, το 2012 η ποσότητα ήταν 37.714,1 τόνοι και η αξία 114.919,2 χιλ. ευρώ και το 2013 η ποσότητα ήταν 38.590,4 τόνοι και η αξία 115.258,4 χιλ. ευρώ.
 • Στην παράκτια αλιεία η ποσότητα των αλιευµάτων το 2012 σε σχέση µε το 2011 παρουσίασε µείωση 8,1% και η αξία µείωση 17,8% ενώ το 2013 σε σχέση µε το 2012 η ποσότητα παρουσίασε αύξηση 10,4% και η αξία αύξηση 8,4%. Συγκεκριµένα, η ποσότητα των αλιευµάτων το 2011 ήταν 23.797,6 τόνοι και η αξία 130.334,2 χιλ. ευρώ, το 2012 η ποσότητα ήταν 21.875,7 τόνοι και η αξία 107.160,4 χιλ. ευρώ και το 2013 η ποσότητα ήταν 24.143,2 τόνοι και η αξία 116.212,0 χιλ. ευρώ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΙ∆Η

Οι µεταβολές της ποσότητας των αλιευµάτων, κατά βασική οµάδα αλιεύµατος (ψάρια, κεφαλόποδα, µαλακόστρακα, οστρακοειδή), είναι οι εξής:

 • Στα ψάρια παρατηρήθηκε µείωση 3,2% το 2012 σε σχέση µε το 2011 και αύξηση 4,8% το 2013 σε σχέση µε το 2012. Συγκεκριµένα, το 2011 αλιεύτηκαν 52.529,3 τόνοι, το 2012 αλιεύτηκαν 50.869,7 τόνοι και το 2013 αλιεύτηκαν 53.314,4 τόνοι.
 • Στα κεφαλόποδα παρατηρήθηκε αύξηση 8,2% το 2012 σε σχέση µε το 2011 και αύξηση 0,9% το 2013 σε σχέση µε το 2012. Συγκεκριµένα, το 2011 αλιεύτηκαν 5.406,8 τόνοι, το 2012 αλιεύτηκαν 5.852,6 τόνοι και το 2013 αλιεύτηκαν 5.907,4 τόνοι
 • Στα µαλακόστρακα παρατηρήθηκε µείωση 18,9% το 2012 σε σχέση µε το 2011 και αύξηση 11,0% το 2013 σε σχέση µε ο 2012. Συγκεκριµένα, το 2011 αλιεύτηκαν 4.507,9 τόνοι, το 2012 αλιεύτηκαν 3.656,1 τόνοι και το 2013 αλιεύτηκαν 4.056,6 τόνοι.
 • Στα οστρακοειδή παρατηρήθηκε µείωση 14,0% το 2012 σε σχέση µε το 2011 και αύξηση 3,6% το 2013 σε σχέση µε το 2012. Συγκεκριµένα, το 2011 αλιεύτηκαν 403,4 τόνοι, το 2012 αλιεύτηκαν 347,1 τόνοι και το 2013 αλιεύτηκαν 359,7 τόνοι.

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Οι µεταβολές στην ετήσια απασχόληση, είναι οι εξής:

 • Το 2012 σε σχέση µε το 2011 η απασχόληση παρουσίασε µείωση 0,1%.
 • Το 2013 σε σχέση µε το 2012 παρουσίασε µείωση 1,7%.

Συγκεκριµένα, το 2011 το σύνολο των απασχολουµένων ήταν 10.974, το 2012 ήταν 10.967 και το 2013 ήταν 10.777.