16.000 ευρώ για καθαρισμούς ρεμάτων στις Οινούσσες

Με προϋπολογισμό 16.000 ευρώ υπογράφηκε από την Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Χριστιάνα Καλογήρου η σύμβαση του έργου «Καθαρισμοί χειμάρρων-ρεμάτων στο νησί των Οινουσσών».

Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες για τον καθαρισμό της κοίτης χειμάρρων και ρεμάτων στο νησί των Οινουσσών από αυτοφυή βλάστηση, φερτά υλικά, απορρίμματα και κατά τόπους  επιχώσεις, ώστε να βελτιωθούν τα υδραυλικά χαρακτηριστικά και η παροχετευτικότητα των χειμάρρων µε σκοπό τη μείωση των πληµµυρικών κινδύνων.

Οι χείμαρροι-ρέματα που πρόκειται να καθαριστούν βρίσκονται στις εξής θέσεις: 1) Αγ. Ιωάννης,  2) Καλαμιάρη, 3) Παλαμίδα, 4) Καρνάγιο, 5) Λαγκάδι, συνολικής έκτασης περ. 6 στρεμμάτων.  Επιπλέον, θα καθαριστούν τα εγκιβωτισμένα τμήματα των τελευταίων 3 ρεμάτων.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι 7 μήνες.

 

 

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια