377.501, 38 ευρώ στο Επιμελητήριο για προγράμματα κατάρτισης

Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η πρόταση του Επιμελητηρίου Χίου η οποία είχε υποβληθεί στο ΕΠ Βορείου Αιγαίου στα πλαίσια του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2α «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων» .

Η δράση αφορά στις ενέργειες κατάρτισης με πρακτική άσκηση και πιστοποίηση προσόντων, σε κύριες οικονομικές δραστηριότητες της περιφερειακής οικονομίας, προκειμένου να ενδυναμωθεί η απασχολησιμότητα των ωφελούμενων.

Σκοπός της δράσης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων για την ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων και την απόκτηση σχετικής εμπειρίας των ανέργων (μακροχρόνια άνεργοι) ώστε να ενισχυθούν οι δυνατότητες απασχόλησης τους και η ομαλή προσαρμογή τους στα σημερινά επιχειρηματικά δεδομένα.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι της δράσης είναι:

  • Η συμπληρωματική απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους ωφελούμενους, σύμφωνα με πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα, ώστε να οδηγούν σε πιστοποίηση προσόντων.
  • Η ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησης στην αγορά εργασίας των ωφελούμενων.

Το Επιμελητήριο Χίου σταθερά προσηλωμένο στους στόχους του για ενδυνάμωση δράσεων που σχετίζονται με κατάρτιση, εξωστρέφεια και καινοτομία, ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοπικού επιχειρηματικού ιστού υλοποιεί ένα σημαντικό πλέγμα συγχρηματοδοτούμενων έργων επ ωφελεία των μελών του

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια