Αιτήσεις για χορήγηση νέων αδειών πλανόδιων πωλητών

Έως τις 10 Μαΐου 2024 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση νέων αδειών επαγγελματιών πωλητών με δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, καθώς και για χορήγηση επιπλέον θέσεων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους άδειας επαγγελματίες πωλητές άλλων περιφερειών, σύμφωνα με τον Ν.4849/2021.

Οι αιτήσεις, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα «Ανοικτή αγορά», στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://openmarket.mindev.gov.gr/, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην προκήρυξη  55085/9.4.2024 (ΑΔΑ:ΨΩΚΨ7ΛΩ-ΞΨΛ).

πλανόδιοι