Έως 30 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για αναδιάρθρωση αμπελοκαλλιεργειών

Έως τις 30 Νοεμβρίου θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους αμπελοκαλλιεργητές οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων για την περίοδο 2016-2017, σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάρκος Μπόλαρης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για ένταξη στο πρόγραμμα, στις κατά τόπους διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής, στο αμπελουργικό μητρώο των οποίων είναι εγγεγραμμένοι, εξαιρουμένης της Π.Ε. Αχαΐας.

Ο διοικητικός έλεγχος επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας είναι καθολικός (ελέγχεται το 100% των αιτήσεων), λεπτομερής και ολοκληρώνεται έως τις 10 Δεκεμβρίου 2016 (ο επιτόπιος έλεγχος ολοκληρώνεται έως τις 15 Ιανουαρίου 2017. Οι διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής ειδοποιούν τηλεφωνικώς και εγγράφως τους παραγωγούς για το χρόνο πραγματοποίησης των επιτοπίων ελέγχων.

Ακολούθως και μετά το χρονικό διάστημα των 10 ημερών εντός του οποίου μπορούν να γίνουν ενστάσεις, εκδίδονται από τις διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής αποφάσεις έγκρισης με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα (εκρίζωση/αναφύτευση κ.λπ.). Τα σχέδια επιλέξιμων παραγωγών υποβάλλονται στην διεύθυνση συστημάτων καλλιέργειας έως τις 5 Φεβρουαρίου 2017. Ακολουθεί εξέταση και αξιολόγηση της πληρότητας και της εγκυρότητας των στοιχείων και εγκρίνει τα σχέδια αναδιάρθρωσης κατανέμοντας με υπουργική απόφαση τα διαθέσιμα κονδύλια ανά περιφερειακή ενότητα και περιφέρεια έως τις 10 Μαρτίου 2017.

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι του μέτρου «Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους – Αναφύτευση» για την περίοδο 2016-2017, μετά την παραλαβή της απόφασης έγκρισης και χωρίς άλλη ειδοποίηση προβαίνουν σταδιακά στην εκρίζωση των αμπελοτεμαχίων τους κατ’ εξαίρεση και το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017.

αμπέλι