Υποβολή αιτήσεων για άδειες φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως τις 27 Μαρτίου 2018 η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης νέων αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλων (υπ’ αριθμ. 609/16822/14-2-2017 υπουργική απόφαση).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την χορήγηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2018, υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών της ιστοσελίδας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr) έως και την 27η Μαρτίου 2018. Η αίτηση γίνεται αποδεκτή όταν σε αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

Επισημαίνεται ότι οι νέες φυτεύσεις, δεν ενισχύονται οικονομικά μέσω του προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της Π.Ε. Χίου (κα Ευθυμία Κουκούλη, τηλέφωνο: 22713 53336 και e-mail: e.koukouli@2539.syzefxis.gov.gr).

αμπέλι