Καινοτομία και τουρισμός από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ένα φιλόδοξο πρότζεκτ, την υλοποίηση του έργου με τίτλο: INNOVIMENTOR – Generating SME product and process innovation with a new tourism mobility model, (Δημιουργία καινοτομίας στην διαδικασία παραγωγής τουρισμού σε απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ένα νέο πρότυπο τουριστικής κινητικότητας, συνεργασίες πολυεπίπεδων φορέων και δικτύων γνώσης με σκοπό την πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην τουριστική αγορά),  στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020, προχωρούν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Τμήμα Διοίκησης και το εργαστήριο WAVELab.

Στο έργο INNOViMENTORσυμμετέχουν συνολικά 8 εταίροι από την Ελλάδα. Βουλγαρία, Κύπρο, Αλβανία και Π.Γ.Μ.Δ. Πιο συγκεκριμένα, το εταιρικό σχήμα συνθέτουν οι ακόλουθοι φορείς:

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Εταίρος επί κεφαλής)
CULTUREPOLIS / ΦΟΡΟΥΜ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities
Center for Heritage Interpretation, Bulgaria
Δήμος Στροβόλου,Κύπρος
Lezha Regional Development Agency, Αλβανία
Unique Junior Enterprise, Αλβανία
A.B.A.T Balkania-Balkan association for alternative tourism, Π.Γ.Μ.Δ

 

Το έργο INNOViMENTOR στοχεύει στην επιτυχή καθοδήγηση και εκπαίδευση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού, κυρίως όσων εδράζονται σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές ώστε να του δοθεί η ευκαιρία να αναπτυχθούν σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.  Μείζονος σημασίας στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την πολλαπλή εφαρμογή ενός μοντέλου καινοτομίας που διεκπεραιώνει όλα τα στάδια παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών από την σύλληψη έως και την υλοποίηση και την αξιολόγηση/αποτίμηση.  Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες θα συγκροτούν μία ολοκληρωμένη τουριστική εμπειρία υψηλής προστιθέμενης αξίας με βάση την επιτόπια εμπειρία, την οποία θα ενισχύει το ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ στη περιοχή παρέμβασης του έργου ώς κύριο παράγωγο της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας και το οποίο θα αποτελεί συγχρόνως το εχέγγυο για την δημιουργία του κινήτρου επίσκεψης.

Το έργο INNOViMENTOR στοχεύει παράλληλα στην μακροπρόθεσμη διασφάλιση της συνεργασίες μεταξύ πολυεπίπεδων φορέων και δικτύων γνώσης στην περιχοχή παρέμβασης του έργου ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην διεθνή τουριστική αγορά.

Επενδύει με μία σειρά εκπαιδευτικών δράσεων και μεταφοράς τεχνογνωσίας στη καινοτομία της διαδικασίας παραγωγής εμπειρικών προϊόντων και υπηρεσιών στον τουρισμό και την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Οι εν λόγω δράσεις θα βελτιώσουν τη μάθηση στο εργασιακό περιβάλλον, θα ενισχύσουν τις δεξιότητες μέσα από την ανταλλαγή των εμπειριών και την υιοθέτηση βελτίστων πρακτικών και θα καταδείξουν την κοινωνική και οικονομική αξία ενός νέου πρωτύπου τουριστικής κινητικότητας με βάση τόσο την επιτόπια όσον και την ψηφιακή εμπειρία που θα διασφαλίζεται από ανθρώπινους πόρους υψηλής εξειδίκευσης που θα κατέχουν το κατάλληλο μείγμα δεξιοτήτων που θα καθιστά δυνατή τη διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς. Η εμπλοκή της νεολαίας και η ανάπτυξης με νέων ψηφιακών, πολιτιστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων αναμένεται να μειώσει δραστικά την μετανάστευση στα μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα της περιοχής παρέμβαση ή/και σε άλλες χώρες της ΕΕ/ΗΠΑ/ΗΒ να να δώσει μία περαιτέρω ώθηση στις νεοφυείες επιχειρήσεις.  Η ανάπτυξη της συνθετικής καινοτομίας στον τομέα του τουρισμού μέσα από τη δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία θα εντοπίσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και θα ενισχύσει την εξωστρέφεια των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων.

Το έργο INNOViMENTOR αναμένεται να δημιουργήσει ένα νέο πρότυπο προσφοράς-ζήτησης στη διακρατική περιοχή που θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά να προσελκύσουν οικονομικές δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο. 40 κατ’ ελάχιστον τουριστικές επιχειρήσεις αναμένεται να μεγιστοποιήσουν οφέλη από την καινοτομία στην παραγωγή τουρισμού, ενώ η συμμετοχή στην ανοιχτή πειραματική πλατφόρμα κρατήσεων  θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά, την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίησή τους.

Το εχέγγυο για τη βιωσιμότητά του αποτελέσματος θα αποτελεί Η ΚΙΝΗΤΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ η οποία αποσκοπεί στην μακροπρόθεσμη συνεργασία των επιχειρήσεων με ερευνητικά και ακαδημαϊκά κέντρα, όπου ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό θα συνεχίζει την προσπάθεια για καινοτομία και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος στο τοπικό επίπεδο.

 

καινοτομίαΠανεπιστήμιο Αιγαίουτουρισμός