Οικονομικές ενισχύσεις για την αναδιάρθρωση των αμπελώνων

Συμπληρωματικό πρόγραμμα οικονομικών ενισχύσεων, για την αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα περιόδου 2015 – 2016 προβλέπει η υπό δημοσίευση υπουργική απόφαση, που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάρκος Μπόλαρης.

Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης στο συμπληρωματικό πρόγραμμα στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. της χώρας από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2015, ενώ η χορήγηση της ενίσχυσης γίνεται το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του επόμενου έτους.

Στόχος του προγράμματος είναι η ποιοτική βελτίωση του ελληνικού αμπελώνα μέσω της υλοποίησης των ακόλουθων δράσεων:

  1. Ποικιλιακή μετατροπή συμπεριλαμβανομένου του επανεμβολιασμού.
  2. Μετεγκατάσταση αμπελώνα σε άλλη θέση.
  3. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις ένταξης, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, καθώς και επιμέρους προθεσμίες υλοποίησης των δράσεων, περιγράφονται αναλυτικά τόσο στην εν λόγω Υ.Α. όσο και στην αριθ. 3714/110476/04-09-2014 ΥΑ «Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα [(άρθρο 46 Καν. (ΕΕ) 1308/2013]» (Β’ 2443/15-09-2014).

Τα κατ’ αποκοπή ποσά που χορηγούνται στους παραγωγούς για την εκτέλεση των δράσεων του προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

 

 

 

ΜΕΤΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

(€/στρ.)(άρθρο 90 του Καν Ε.Ε. αριθ. 1303/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου/χρηματοδότηση ΕΕ 75%)

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

(€/στρ.)

(χρηματοδότηση ΕΕ 50%)

Ορεινές, Μειονεκτικές & Νησιώτικες περιοχές Λοιπές περιοχές Ορεινές, Mειονεκτικές & Νησιώτικες περιοχές Λοιπές

περιοχές

α.Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους-αναφύτευση (σύνολο) (συμπεριλαμβάνεται και η απώλεια εισοδήματος)  

 

1456

 

 

1261

 

 

1176

 

 

1021

i. εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους (συμπεριλαμβάνεται και η απώλεια εισοδήματος)  

841

 

764

 

766

 

689

ii. αναφύτευση 615 497 410 332
β. Φύτευση αμπελώνων 615 497 410 332
γ. Επανεμβολιασμός (συμπεριλαμβάνεται και η απώλεια εισοδήματος)  

725

 

532

 

610

 

440

δ. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης 390 360 260 241
αμπέλικρασί