Συνωστισμός υποψηφίων για τις 226 θέσεις εργασίας του υπουργείου Υγείας

Πενήντα είναι οι υποψήφιοι – κατά μέσο όρο – για κάθε μία θέση από το σύνολο των 226 θέσεων που προκηρύχθηκαν για τακτικό προσωπικό πανεπιστημιακής και υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 3.168 αιτήσεις για την κάλυψη 125 θέσεων κατηγορίας Π.Ε., δηλαδή περίπου 25 αιτήσεις για κάθε θέση.
  • 8.080 αιτήσεις για την κάλυψη 101 θέσεων κατηγορίας Υ.Ε., δηλαδή 80 αιτήσεις για κάθε θέση.

Να υπενθυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη προκήρυξη (4Κ/2015 του ΑΣΕΠ – ΦΕΚ 5/15.10.2015, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) αφορούσε και δύο θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο νοσοκομείο Χίου και συγκεκριμένα μία θέση φαρμακευτικής και μία θέση νοσηλευτικής.

Συνολικά, υποβλήθηκαν 11.248 αιτήσεις, ενώ το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 31.378, δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας κατηγορίας εκπαίδευσης.

Το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα.

προσλήψεις