Ξεκινά δράση το δίκτυο για την ερευνητική καινοτομία της νησιωτικής Ελλάδας

Ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται σε κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας, πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσω του νέου δικτύου γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας, το οποίο συντονίζει το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και στο οποίο συμμετέχουν 10 συνολικά ερευνητικοί και πανεπιστημιακοί φορείς.

Τέσσερα μεγάλα ιδρύματα της χώρας, με έδρα στη νησιωτική Ελλάδα, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης, συμφώνησαν να συμπράξουν μέσω του δικτύου που θα δημιουργηθεί και να συνεισφέρουν τεχνογνωσία, πόρους και δίκτυα σε θέματα υποστήριξης, ανάδειξης και αξιοποίησης της ερευνητικής δραστηριότητας.  Οι συνεργαζόμενοι φορείς, με συντονιστή το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, το οποίο διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, θα συνεργαστούν, θα αναπτύξουν οικονομίες κλίμακας και θα διευρύνουν τα δίκτυα συνεργατών τους, με στόχο να ενισχύσουν και ενδυναμώσουν τις εσωτερικές τους δομές μεταφοράς τεχνολογίας, ώστε να δημιουργηθούν οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες για τη μετάφραση της ερευνητικής δραστηριότητας σε προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτόμες εταιρείες υψηλής έντασης γνώσης.

Παράλληλα, το δίκτυο θα προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας προς έξι ακόμη Ιδρύματα, τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία ίδρυσης γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας και θέσπισης πολιτικών διαχείρισης, κατοχύρωσης και αξιοποίησης της διανοητικής τους ιδιοκτησίας. Τα ιδρύματα που θα υποστηριχθούν στην κατεύθυνση αυτή είναι το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ), το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμιγκ” (ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμιγκ), το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ).

Το δίκτυο θα παρέχει πλήθος υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας υψηλής προστιθέμενης αξίας σε άξονες σχετικούς με:

  • Τεχνολογική ανακάλυψη
  • Προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας
  • Εμπορική αξιοποίηση τεχνολογιών
  • Προώθηση αξιοποιήσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων
  • Διασύνδεση με την επιχειρηματική κοινότητα
  • Προσέλκυση χρηματοδότησης

Το δίκτυο θα αναπτύξει τις κατάλληλες συνθήκες και θα δώσει ώθηση για ανάπτυξη συνεργειών μεγάλης κλίμακας, γεωγραφικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα, καθώς οι φορείς που συμμετέχουν στο συνεργατικό σχήμα αναπτύσσουν ερευνητική δραστηριότητα σε διάφορους θεματικούς τομείς, όπως η υγεία κι η βιοτεχνολογία, οι ΤΠΕ, η ενέργεια, τα υλικά, το περιβάλλον και η αγροδιατροφή.

Μέσα από τις δράσεις του αναμένεται σημαντική αύξηση στις αιτήσεις για έκδοση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Η αύξηση του αριθμού των κατοχυρωμένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα παρέχονται στους συνεργαζόμενους φορείς μέσω του δικτύου, αναμένεται να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την αύξηση του αριθμού των καινοτόμων εταιρειών τεχνοβλαστών (spin off) της χώρας. Εκτιμάται ότι στα επόμενα 2 έτη θα κατατεθούν άνω των 20 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και ότι θα ιδρυθούν τουλάχιστον 5 νέοι τεχνοβλαστοί.

Ο κ. Παναγιώτης Καρνιούρας, διευθυντής του δικτύου ΠΡΑΞΗ, αναφέρει: «Για πρώτη φορά, 10 φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο του μεγαλύτερου δικτύου γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας στην Ελλάδα, με σκοπό η νέα γνώση που παράγεται στον ερευνητικό και ακαδημαϊκό ιστό να μεταφραστεί σε λύσεις∙ λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα, απαντήσεις σε ανάγκες, διεξόδους για τεχνολογικό μετασχηματισμό και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχειρηματικότητας και της βιομηχανίας. Ο αντίκτυπος της πρωτοβουλίας θα είναι ορατός τόσο στην οικονομία όσο και την κοινωνία, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο».

Το σχέδιο δράσης των δέκα ερευνητικών και πανεπιστημιακών φορέων της Ελλάδας, εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα επιχειρηματικότητα και καινοτομία 2014-2020.

καινοτομίαΠανεπιστήμιο ΑιγαίουΠΡΑΞΗ