Υποβολή αιτήσεων για νέες άδειες φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλων

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση νέων αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλων, όπως ανακοινώθηκε από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της περιφερειακής ενότητας Χίου.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την χορήγηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2022, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών της ιστοσελίδας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (www.minagric.gr) έως και την 23η Δεκεμβρίου 2021. Η αίτηση γίνεται αποδεκτή όταν σε αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

Επισημαίνεται ότι οι νέες φυτεύσεις, δεν ενισχύονται οικονομικά μέσω του προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της περιφερειακής ενότητας Χίου (κα Ευθυμία Κουκούλη, τηλέφωνο: 22713 53336 και e-mail: e.koukouli@2539.syzefxis.gov.gr).

αμπέλιοινοποιήσιμα σταφύλια