Αναζητούνται επιτηρητές στις εξετάσεις για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας

Πρόσκληση για επιτηρητές των εξετάσεων για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική γλώσσα, που θα διεξαχθούν στις 23 Νοεμβρίου 2019, απευθύνει η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χίου.

Συγκεκριμένα, η πρόσκληση απευθύνεται στο διοικητικό προσωπικό πανεπιστημίων, τους εκπαιδευτικούς του δημοσίου ή του ιδιωτικού εκπαιδευτικού τομέα και τους δημοσίους υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε., που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην συγκρότηση ομάδων επιτηρητών (Ο.Ε.) για τις εξετάσεις των υποψηφίων προς απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (ΚΠγ), Β’ περιόδου Νοεμβρίου 2019, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής (με fax στο: 22710 44228 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]) από την Τετάρτη 23/10/2019 μέχρι και την Τρίτη 29/10/2019 (υπόψη κας Βέρας Στεφανοπούλου, τηλ. 22710 44732).

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και οι σπουδαστές των ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων διότι σε περίπτωση που το προσωπικό από τις ανωτέρω κατηγορίες δεν επαρκεί για την συγκρότηση ομάδων επιτηρητών (Ο.Ε.), δύναται να ορίζονται σπουδαστές των ΑΕΙ.

Στις Ο.Ε. επιτρέπεται να συμμετάσχουν όσοι είναι πτυχιούχοι πανεπιστημιακών τμημάτων ξένων γλωσσών αρκεί να μην επιτηρούν στις αίθουσες που εξετάζεται η αντίστοιχη του τμήματος αποφοίτησής τους ξένη γλώσσα .

Από τις Ο.Ε. αποκλείονται, επίσης, όσοι έχουν στο ίδιο εξεταστικό κέντρο σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού ως υποψήφιο (θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση
επιλογής).

Η αποζημίωση για κάθε ημέρα επιτήρησης (το ανώτερο τέσσερις ώρες) ορίζεται σε 20 ευρώ με την αριθμ. πρωτ. 222807/Β1/2016 (ΦΕΚ 4294/30-12-2016 τ.Β΄ ΚΥΑ ).

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια