Απαλλαγή δημοτικών τελών για ακίνητα στα οποία έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση

Για τα ακίνητα στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση ο δήμος Χίου ενημερώνει τους πολίτες ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 222 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’) ισχύουν τα ακόλουθα:

Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171).

Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο».

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια