Απαλλάσσονται οι μικροοφειλέτες του ΙΚΑ από την προσαύξηση των 100 δόσεων

Απαλλάσσονται οι μικροοφειλέτες του ΙΚΑ, των οποίων το κύριο ύψος της οφειλής δεν υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ, από την προσαύξηση του επιτοκίου στη ρύθμιση των 100 δόσεων, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από την διοίκηση του Ιδρύματος, λόγω αλλαγής του υφιστάμενου επιτοκίου -βάσει ισχύοντος επιτοκίου της ΕΚΤ- από 3% ετησίως (0,25% μηνιαίως), σε επιτόκιο 5,05% ετησίως (0,421% μηνιαίως), κατά τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ.Α’/14-8-2015), από 1/11/2015 θα αναπροσαρμοστούν, αυτεπαγγέλτως, τα ποσά των υπολειπομένων δόσεων, στις ενεργές ρυθμίσεις του Ν. 4321/2015.

Από την εν προκειμένω αναπροσαρμογή εξαιρούνται οι οφειλέτες με ύψος κύριας οφειλής έως 5.000 ευρώ, εφόσον προσκομίσουν στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι:

α) Είναι φυσικά πρόσωπα.

β) Η υπαγόμενη στη ρύθμιση κύρια οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος τους.

γ) Η ακίνητη περιουσία τους όπως προκύπτει από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9), είναι αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ.

Η διοίκηση του ΙΚΑ καλεί όσους εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία, να προσκομίσουν έως τις 14 Οκτωβρίου 2015, στις αρμόδιες ταμειακές υπηρεσίες του Ιδρύματος, τα παρακάτω δικαιολογητικά, για να τύχουν της εξαίρεσης:

  • Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου φορολογικού έτους 2014 (εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2014).
  • Βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9).
  • Πράξη διοικητικού προσδιορισμού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ φορολογικού έτους 2014).