Αυτά είναι τα μόρια με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι μονάδες (μόρια) προσόντων και κριτηρίων που υπολογίζονται με το νέο σύστημα διορισμών, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα τη χώρας και ζητά την απόσυρσή του.

Αναλυτικά, η μοριοδότηση με το νέο σύστημα διορισμού μονίμων εκπαιδευτικών, η οποία εμφανίζεται βελτιωμένη, προφανώς για να καμφθούν οι αντιδράσεις του κλάδου των εκπαιδευτικών, σε σύγκριση με το προσχέδιο, είναι η ακόλουθη:

Α. Ακαδημαϊκά προσόντα: 120 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο

 • Διδακτορικό δίπλωμα: 40 μονάδες.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: 20 μονάδες.
 • Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: 8 μονάδες.
 • Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ: 7 μονάδες.
 • Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα έως δέκα, το γινόμενο των μονάδων που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του πτυχίου, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, με συντελεστή δύο μονάδων και πέντε δεκάτων (2,5) της μονάδας και με ανώτατο όριο τις 25 μονάδες. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.
 • Άριστη γνώση έως δύο ξένων γλωσσών: 7 μονάδες για κάθε μία εξ αυτών.
 • Πολύ καλή γνώση έως δύο ξένων γλωσσών: 5 μονάδες για κάθε μία εξ αυτών.
 • Καλή γνώση έως δύο ξένων γλωσσών : 3 μονάδες για κάθε μία εξ αυτών.
 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (ενότητες επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα και υπηρεσίες διαδικτύου): 4 μονάδες.
 • Επιμόρφωση ΑΕΙ ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 7 μηνών: 2 μονάδες.

Β. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία:

 • Εκατόν είκοσι μονάδες κατ’ ανώτατο όριο: 1 μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο 120 μήνες.

Γ. Κοινωνικά κριτήρια:

 • Τρεις μονάδες για κάθε τέκνο ανήλικο για το οποίο ο υποψήφιος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ή άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας ή σπουδάζει σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τη στρατιωτική του υποχρέωση και δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του.

Αναπηρία   50% και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον 10 έτη ή τέκνου: το γινόμενο των μονάδων το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού αναπηρίας με συντελεστή 0,4. Η αναπηρία του υποψηφίου μοριοδοτείται εφόσον δεν οφείλεται κατά κανένα ποσοστό σε ψυχικές παθήσεις.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια