Αυτοί επιλέχθηκαν ως Απασχολούμενοι ΜΚΔΗΦ ΠΣΑμεΑ «Η ΓΕΦΥΡΑ»

Ο Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία ανακοινώνει ότι η τελική επιλογή εργαζομένων, στην πράξη «Λειτουργία Μικτού Κέντρου Διημέρευσης ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. Η ΓΕΦΥΡΑ του Π.Σ.Α.μεΑ., με κωδικό ΟΠΣ 5086731, διαμορφώθηκε ως εξής:

Τίτλος θέσης Κωδικός Επιτυχών/ούσα
Φυσίατρος 01 ΠΥΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
Ψυχολόγος 03 ΦΥΚΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
Κοινωνικός Λειτουργός 04 ΓΑΦΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
Φυσικοθεραπευτής 05 ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Οδηγός 06 ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Συνοδηγός 07 ΚΟΥΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Βοηθός Νοσηλευτή 08 ΓΑΓΚΑ ΑΡΧΟΝΤΙΑ
Βοηθητικό Προσωπικό 09 ΣΚΑΡΒΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Βοηθός Μεταφορέων 10 ΑΛΑΤΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Σημειώνουμε ότι η θέση Εργοθεραπευτή και εν ελλείψει Λογοθεραπευτή, με κωδικό αριθμό 02, δεν έχει καλυφθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη η επαναπροκήρυξη. Αιτήσεις μέχρι και τις 23/9/2021.

Επίσης ο ΠΣΑμεΑ ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε και η διαδικασία επιλογής ωφελουμένων του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Α.μεΑ. «Η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.μεΑ., μετά την επικύρωση από το Δ.Σ. των πρακτικών της Επιτροπής Εξέτασης των αιτήσεων και Επιλογής Συμμετεχόντων (Α.μεΑ.) στην πράξη «Λειτουργία Μικτού Κέντρου Διημέρευσης ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. Η ΓΕΦΥΡΑ, με κωδικό ΟΠΣ 5086731. Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, έδωσε τη μοριοδότηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη. Κατόπιν αυτών η επιλογή των Ωφελουμένων, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, διαμορφώθηκε ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΡΙΩΝ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
83 / 16-6-2021 90
94 / 25-6-2021 72
95 / 25-6-2021 72
128 / 15-7-2021 72
109 / 6-7-2021 68
132 / 19-7-2021 62
82 / 15-6-2021 60
85 / 16-6-2021 60
88 / 22-6-2021 60
133 / 19-7-2021 60 10η
92 / 23-6-2021 42 11η
71 / 10-6-2021 40 12η
74 / 11-6-2021 40 13η
75 / 11-6-2021 40 14η
80 / 15-6-2021 40 15η
81 / 15-6-2021 40 16η
84 / 16-6-2021 40 17η
86 / 17-6-2021 40 18η
87 /   22-6-2021 40 19η
93 / 23-6-2021 40 20η
70 / 9-6-2021 30 21η
73 / 10-6-2021 30 22η

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια