Χώρο για την νέα ΒΙΑΛ… ψάχνει ο Βίτσας

Αφού είδε και απόειδε ότι ο δήμος Χίου δεν προτίθεται να ανανεώσει τη σύμβασης παραχώρησης του ακινήτου της πρώην ΒΙΑΛ, στο Χαλκειός, όπου βρίσκεται το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Δημήτρη Βίτσας, έστω και με καθυστέρηση, κίνησε τις διαδικασίες αναζήτησης νέου χώρου.

Στις 5 Φεβρουαρίου 2019 υπεγράφη και αναρτήθηκε στην «Διαύγεια», η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κάτι που εκτός των άλλων θα είναι χρήσιμο – είτε βρεθεί, είτε όχι ο κατάλληλος χώρος – εν όψει των δικαστικών εμπλοκών που θα έχει με τον δήμο Χίου, ο οποίος έχει κινήσει την διαδικασία έξωσης του ΥΜΕΠΟ από το ακίνητο της πρώην ΒΙΑΛ.

Στην πρόσκληση αναφέρεται ότι το Υπουργείο εξάντλησε τις δυνατότητες παραχώρησης έκτασης από άλλους δημόσιους φορείς, προφανώς από το υπουργείο Άμυνας για ανενεργά στρατόπεδα.

Κατόπιν τούτου, αναζητά για μίσθωση έκταση 39 στρεμμάτων αν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του ΚΥΤ με το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο ή 40 στρεμμάτων σε περίπτωση εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, προκειμένου να δημιουργηθεί ΚΥΤ και προσωρινή δομή φιλοξενίας χωρητικότητας 1500 ατόμων.

Η υπόψη έκταση πρέπει να πληροί τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές και προϋποθέσεις:

1. Να μη χαρακτηρίζεται δασική (Απαιτείται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια δασική υπηρεσία).

2. Να μην περιλαμβάνει ρέματα ή να μην συνορεύει με ρέματα. Διαφορετικά αυτά πρέπει να είναι οριοθετημένα και να προσκομιστεί η αντίστοιχη βεβαίωση από την αρμόδια αρχή.

3. Η μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση του οικοπέδου να είναι 5% (έκταση με μικρές υψομετρικές διαφορές) και να αποδεικνύεται από τοπογραφικό διάγραμμα που θα προσκομιστεί από τον ιδιοκτήτη.

4. Να μην βρίσκεται εντός χώρου ή πλησίον μνημείου αρμοδιότητάς της τοπικής εφορίας Αρχαιοτήτων (Απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας εφορίας αρχαιοτήτων ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για τη δημιουργία Κέντρου/Δομής φιλοξενίας στον εν λόγω χώρο) .

5. Να μην βρίσκεται εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000 (Απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία δόμησης και ότι δεν υπάρχει αντίρρηση της διεύθυνσης δόμησης για τη δημιουργία κέντρου / δομής φιλοξενίας στον εν λόγω χώρο λόγω κωλύματος, π.χ. καθορισμένες χρήσεις γης κ.λπ. ).

6. Να παρέχει δυνατότητα σύνδεσης με τα υφιστάμενα κεντρικά δίκτυα κοινής ωφέλειας (ύδρευσης, ηλεκτρισμού).

7. Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με το οδικό δίκτυο.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται ότι θα είναι πέντε έτη, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον πέντε έτη.

Η προθεσμία για την κατάθεση των προτάσεων άρχεται από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης στον Τύπο και διαρκεί 15 ημερολογιακές ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν ολοκληρωμένη πρόταση μίσθωσης της προς διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας τους συμπεριλαμβανομένου και του προτεινόμενου ύψους του μισθώματος στην γραμματεία της υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης του τπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (Λεωφόρος Συγγρού 83, Τ.Κ 11745).

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια