Διαγωνισμός 1,4 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου

Προκηρύχθηκε από τον δήμο Χίου η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της θερμομονωτικής θωράκισης του Ιωνικού κολυμβητηρίου, καθώς και της επισκευής και ενεργειακής αναβάθμισης των ξενώνων του, προϋπολογισμού 1.394.863,84 ευρώ ευρώ
με τον ΦΠΑ.

Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να πραγματοποιηθεί ενεργειακή αναβάθμιση στο κτίριο του Ιωνικού κολυμβητηρίου Χίου και στο γειτονικό κτήριο των «ξενώνων» φιλοξενίας αθλητών.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15η Ιουνίου 2020, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 18:00 και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή. και ώρα 10:00.

Σύμφωνα με την προκήρυξη η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια