Διαγωνισμός 412 εκατ. ευρώ για υπηρεσίες σίτισης σε προσφυγικές δομές

Στο ποσό των 412 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, είναι ο διαγωνισμός για την παροχή
υπηρεσιών παρασκευής, μεταφοράς και διανομής γευμάτων σε δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, που εγκρίθηκε από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ο υπόψη διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, ήτοι σε εκείνην της εκδήλωσης ενδιαφέροντος (α΄ φάση) και σε εκείνην της υποβολής (β΄ φάση) τεχνικής και οικονομικής προσφοράς από τους προεπιλεγέντες της α’ φάσης), και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρασχεθούν δυνάμει συμφωνίας – πλαίσιο για περίοδο τεσσάρων ετών, ενώ το υπουργείο έχει δικαίωμα προαίρεσης έως 100% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας του αντίστοιχου τμήματος, όπου και όταν αυτό ήθελε κριθεί αναγκαίο. Μπορεί, δηλαδή, η παραπάνω αξία των 412 εκατ. ευρώ έως και να διπλασιασθεί με βάση την ίδια συμφωνία – πλαίσιο.

Στην εγκριτική απόφαση του διαγωνισμού δεν προσδιορίζεται ο αριθμός των ανθρώπων που θα λάβουν τις υπηρεσίες σίτισης, αλλά αόριστα γίνεται αναφορά σε υπερπληθυσμό στις δομές φιλοξενίας, καθώς και σε αδυναμία προσδιορισμού των προσφυγικών ροών.

prosfiges_sitisi