Διευρύνεται ο αριθμός των ΑμεΑ που δικαιούνται ειδικό δελτίο στάθμευσης

Δικαίωμα να αποκτήσουν δελτίο στάθμευσης ΑμεΑ αποκτούν περισσότεροι συμπολίτες, που είτε είναι οι ίδιοι ΑμεΑ, είτε είναι γονείς ανηλίκων ΑμεΑ, σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Ο Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία ενημερώνει τα μέλη του ότι εφεξής μπορούν να λάβουν δελτίο στάθμευσης:

– Πολίτες, οι οποίοι κατέστησαν άτομα με αναπηρία μετά την απόκτηση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου και επομένως αυτό δεν έχει την ένδειξη ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ, εφόσον προσκομίσουν στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας έγγραφο πιστοποίησης αναπηρίας από τη γραμματεία των ΚΕΠΑ, με το οποίο βεβαιώνεται ότι η πάθησή τους ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις (κινητικές αναπηρίες).

– Γονείς ανηλίκων τέκνων ΑμεΑ και δικαστικοί συμπαραστάτες ανηλίκων – ενηλίκων ΑμεΑ, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση από τη γραμματεία των ΚΕΠΑ από την οποία προκύπτει ότι η πάθηση των ανηλίκων – ενηλίκων ΑμεΑ ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις. Στις περιπτώσεις αυτές το δελτίο στάθμευσης εκδίδεται στο όνομα του ατόμου με αναπηρία με ορισμό ως οδηγών του Ι.Χ. αυτοκινήτου (αναπηρικού ή μη) των γονέων ή του δικαστικού συμπαραστάτη κατά περίπτωση.

Οι παθήσεις που δικαιούνται χορήγηση δελτίου στάθμευσης είναι οι εξής:

  1. Πλήρης παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρος ακρωτηριασμός αυτών.
  2. Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.
  3. Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από το οποίο το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.
  4. Ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%.
  5. Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.
  6. Αυτισμός, εφ’ όσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο και, εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχει καταστεί ανάπηρος, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, είναι ανίκανος για εργασία και έχει ανάγκη βοήθειας.
  7. Μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία).
  8. Δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.
  9. Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή μεταμόσχευση νεφρού.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον ΠΣΑμεΑ στο γραφείο του, οδός Δημοκρατίας 8, τηλ. 22710 24194.