Δώρο Χριστουγέννων για κάποιους ναυτικούς

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα δοθεί σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών για τις γιορτές Χριστουγέννων.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους από τις 27 Νοεμβρίου 2023 έως και τις 21 Δεκεμβρίου 2023 .

Όπως σημειώνεται από το παράρτημα Οίκου Ναύτουν Χίου, θα απευθύνονται σε αυτό από τις 9.00- 13.00 μόνο οι εγγεγραμμένοι σ’αυτό και όσοι για προσωπικούς λόγους βρίσκονται αυτό το διάστημα στη Χίο.

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται αυτοπροσώπως (με την επίδειξη του ναυτικού φυλλαδίου και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας) με σφραγισμένο φάκελο μεγέθους Α4 . Φάκελοι χωρίς ή με ελλιπή δικαιολογητικά – όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση- δεν θα γίνουν αποδεκτοί και θα απορρίπτονται.
Σε όλους τους δικαιούχους άνεργους ναυτικούς το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 400,00 € .

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2271044475

email: pon_xiou@oikosnautou.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ

Για να δικαιούται ο άνεργος ναυτικός την έκτακτη οικονομική ενίσχυση πρέπει:
α) Να έχει πάνω από πέντε (5) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία, από την οποία (11) έντεκα μήνες τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία,(δηλαδή από 25/12/2020 έως 25/12/2023).
ή
να έχει είκοσι τρεις (23 μήνες) τουλάχιστον συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία πενταετία (δηλαδή από 25/12/2018 έως 25/12/2023)
και
β) Να έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυση του και μέχρι τις 25/12/2023 χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ούτε μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες,

Δηλαδή Ανεργία εντός της περιόδου 25/12/2021 έως 25/11/2023 (εξαντλημένου του χρόνου που καλύπτει άδειες και τυχόν αποζημίωση για ασθένεια, απώλειας του πλοίου, εκποίησης σε Δημόσιο Πλειστηριασμό, ή αποβολή ελληνικής σημαίας πλοίου).
Νέο ναυτολόγιο έως τριάντα (30) ημέρες ΜΕΤΑ τις 25/11/2023 δεν διακόπτει την ανεργία.
Οι προϋποθέσεις (α), (β) πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά.

γ) Δεν απαιτείται εγγραφή στους καταλόγους ανεργίας του ΓΕΝΕ.

Τα ναυτολόγια στο Ν. Φυλλάδιο θα πρέπει να είναι επικυρωμένα από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές.