Φάουλ Κάρμαντζη στον ορισμό των αντιδημάρχων στις επιτροπές

Σε ένα ολίσθημα τυπικού μεν χαρακτήρα, που δείχνει όμως ουσιαστικά τον τρόπο διοίκησης που επιφυλάσσει για τον εαυτό του υπέπεσε ο δήμαρχος Χίου κ. Σταμάτης Κάρμαντζης και μάλιστα την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του, την 1η Σεπτεμβρίου 2019, κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου δημοτικού συμβουλίου.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, εκτός της εκλογής του προεδρείου του σώματος, υπήρχε η εκλογή των μελών της οικονομικής επιτροπής, καθώς και της επιτροπής ποιότητας ζωής και ειδικότερα των έξι εκλεγομένων μελών τους, από το σύνολο των εννέα που αποτελούν την πλήρη σύνθεσή τους.

Τα υπόλοιπα τρία μέλη ορίζονται από τον δήμαρχο και είναι πρόεδρος ο ίδιος ή κάποιος αντιδήμαρχος και άλλα δύο μέλη, επίσης αντιδήμαρχοι.

Κι ενώ την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου 2019 αντιδήμαρχοι δεν υπήρχαν, παρά μόνον στη πρόθεση και την εξαγγελία του κ. Κάρμαντζη, αυτός έσπευσε – μέσα στην συνεδρίαση – να τους ορίσει για μεν την οικονομική επιτροπή ως πρόεδρο τον κ. Κώστα Βεργίνα και μέλη τους αντιδημάρχους κ.κ. Χαράλαμπο Μπουρνιά και Γιάννη Ξενάκη, για δε την επιτροπή ποιότητας ζωής ως πρόεδρο τον κ. Χαράλαμπο Μπουρνιά και μέλη τους αντιδημάρχους κ.κ. Γιάννη Ξενάκη και Παναγιώτη Αναγνώστου.

Κανονικά, ο κ. Κάρμαντζης έπρεπε να περιμένει να εκλεγούν πρώτα από το δημοτικό συμβούλιο τα έξι μέλη της κάθε επιτροπής και σε επόμενο χρόνο, όταν θα είχε εκδοθεί η απόφαση δημάρχου για τον ορισμό των αντιδημάρχων θα προχωρούσε στον ορισμό του προέδρου και των μελών της κάθε επιτροπής.

Οι οκτώ αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές τους

Η εν λόγω απόφαση 233/2.9.2019 του δημάρχου Χίου υπεγράφη και αναρτήθηκε – ως προβλέπεται – στην “Διαύγεια” το μεσημέρι της Δευτέρας, 2 Σεπτεμβρίου 2019, μετά την εγκατάστασή του στο γραφείο δημάρχου και ορίζει ως εξής τους αντιδημάρχους:

1. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπουρνιά Χαράλαμπο του Μιχαήλ, αντιδήμαρχο
Δημοτικής Ενότητας Χίου χωρίς αντιμισθία, με θητεία έως 31/08/2020 και του μεταβιβάζουμε τις καθ’ ύλην
αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης
Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Επίσης του μεταβιβάζουμε κατά
τόπο τις εξής αρμοδιότητες:

α) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

β) Τη συνεργασία με τον πρόεδρο της κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων .

2. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ξενάκη Ιωάννη του Κωνσταντίνου, αντιδήμαρχο
Δημοτικής Ενότητας Μαστιχοχωρίων με αντιμισθία, με θητεία έως 31/8/2020 και του μεταβιβάζουμε τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης και της Δ/νση ς Τεχνικών Υπηρεσιών πλην του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης. Επίσης του μεταβιβάζουμε κατά τόπο τις εξής
αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής
λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών
εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

3. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αναγνώστου Παναγιώτη του Κωνσταντίνου,
αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία, με θητεία έως 31/08/2020 και του μεταβιβάζουμε τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Επίσης του μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα υπογραφής αντί του Δημάρχου, κάθε εγγράφου ή συμβολαίου που αφορά εταιρίες- φορείς διαχείρισης δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, δικτύων ύδρευσης κ.λ.π.

4. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βεργίνα Κωνσταντίνο του Θεοδοσίου, αντιδήμαρχο με αντιμισθία, με θητεία έως 31/08/2020 και του μεταβιβάζουμε τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του Τμήματος
Απασχόλησης, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Τμήματος Φυσικών Πόρων, Ενέργειας & Βιομηχανίας της
Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

5. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κλιαμενάκη Γεώργιο του Μιχαήλ, αντιδήμαρχο
Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας χωρίς αντιμισθία, με θητεία έως 31/08/2020 και του μεταβιβάζουμε τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής & Μαστίχας και του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Επίσης του μεταβιβάζουμε κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής
λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών
εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

6. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μανδάλα Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, αντιδήμαρχο για τις Δημοτικές Ενότητες Καμποχώρων και Αγίου Μηνά με αντιμισθία, με θητεία έως 31/08/2020 και του μεταβιβάζουμε τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. Επίσης του μεταβιβάζουμε κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής
λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών
εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

7. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Πατεριμό Γεώργιο του Ιωάννη, αντιδήμαρχο με
αντιμισθία, με θητεία έως 31/08/2020 και του μεταβιβάζουμε τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες της Δ /νσης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

8. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ντομάτα Ισίδωρο του Πέτρου, αντιδήμαρχο για τις
Δημοτικές Ενότητες Ομηρούπολής, Καρδαμύλων και Αμανής με αντιμισθία, με θητεία έως 31/08/2020 και του μεταβιβάζουμε κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής
λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών
εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος των αντιδημάρχων τις αρμοδιότητές τους ασκεί ο δήμαρχος.

Ως αναπληρωτής δήμαρχος ορίζεται ο αντιδήμαρχος κ. Χαράλαμπος Μπουρνιάς και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο αντιδήμαρχος κατά σειρά ορισμού της παρούσης.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια