Ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις και ψηφοφορίες από το Επιμελητήριο Χίου

Ακόμα και πλατφόρμα για την διενέργεια ηλεκτρονικών δημοσκοπήσεων και ψηφοφοριών θα αποκτήσει το Επιμελητήριο Χίου, μέσα από την αναβάθμιση των πληροφοριακών του συστημάτων, με την ένταξη σχετικής πρότασης 308.883 ευρώ σε πρόγραμμα της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η πρόταση αφορά την ανάπτυξη συστημάτων και υπηρεσιών ΤΠΕ που εντάσσονται στους παρακάτω άξονες:

Άξονας 1: Αναβάθμιση της εσωτερικής ψηφιακής υποδομής σε λογισμικό και υλικό.

Άξονας 2: Ολοκληρωμένο ψηφιακό επιχειρηματικό κέντρο.

Άξονας 3: Παροχή εξειδικευμένης επιχειρηματικής πληροφόρησης και συμβουλών.

Πιο συγκεκριμένα η πρόταση περιλαμβάνει τα παρακάτω υποσυστήματα και υπηρεσίες:

– Αξιοποίηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Επιμελητηρίου και αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης Portal, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις αλλά και να φιλοξενήσει τις υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν.

– Δημιουργία μηχανισμού επικοινωνίας και ενημέρωσης επιχειρήσεων όπου μέσω ψηφιακής πλατφόρμας θα αξιοποιούνται όλα τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας (newsletter, email, SMS) και θα περιλαμβάνει τόσο μαζική όσο και στοχευμένη εξατομικευμένη ενημέρωση.

– Πλήρης διαδικτυακή εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων για τις συναλλαγές τους με το Επιμελητήριο μέσω ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης σε ένα σημείο (One Stop Shop).

– Εξειδικευμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοσκοπήσεων και ψηφοφορίας.

– Αναβάθμιση εξοπλισμού και υποδομών απαραίτητων για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών.

– Ολοκληρωμένο ψηφιακό επιχειρηματικό κέντρο.

Το τεχνικό δελτίο πράξης έχει λάβει προέγκριση από την γενική γραμματεία ψηφιακής διακυβέρνησης και απλούστευσης διαδικασιών.