Κατατέθηκε στην Βουλή η ρύθμιση για διορθώσεις σε κτηματογραφημένα ακίνητα

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, «Ένταξη των περιοχών ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου στο εθνικό κτηματολόγιο κ.λπ.» που έχει κατατεθεί στην Βουλή περιελήφθη διάταξη άρθρου για τις διορθώσεις σε κτηματογραφημένα ακίνητα των νομών Χίου Λέσβου και Λευκάδας.

Το θέμα είχε εξετασθεί σε σύσκεψη με το Ελληνικό Κτηματολόγιο στις 4 Μαΐου 2022, στην Μυτιλήνη, προαναγγέλθηκε η σχετική ρύθμιση, με την οποία ορίζονται οι διαδικασίες διόρθωσης και οι προθεσμίες και η οποία έχει συμπεριληφθεί στο αναφερόμενο νομοσχέδιο ως άρθρο 20, που αναφέρει αναλυτικά τα ακόλουθα:

Άρθρο 20

Ρυθμίσεις σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό της θέσης και των ορίων γεωτεμαχίων –
Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 19Α ν. 2664/1998 και παρ. 2 άρθρου 102 ν. 4623/2019

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 19Α του ν. 2664/1998 (Α’ 275) επέρχονται οι εξής αλλαγές α) στο πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται η αναφορά ως προς τον Ο.Κ.Χ.Ε από τον Φορέα «Ελληνικό
Κτηματολόγιο», β) προστίθενται οκτώ νέα εδάφια και η παρ. 3 του άρθρου 19Α διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Για τη σύνταξη των σχετικών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων για τον
επαναπροσδιορισμό της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων λαμβάνονται υπόψη, ενδεικτικά, τα στοιχεία που τηρούνται στο κατά τόπον αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο και περιέχονται στο αρχείο τίτλων και διαγραμμάτων και στο αρχείο κτηματογράφησης, πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται από τον Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» από άλλες υπηρεσίες και από τους οριοδείκτες ή με επιτόπια έρευνα και αυτοψίες ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Αν διενεργήθηκε αυτοψία με υπόδειξη του ιδιοκτήτη και κατά την επεξεργασία των στοιχείων διαπιστώνεται ότι επηρεάζονται δικαιώματα όμορων ιδιοκτητών, που δεν συμμετείχαν στη διαδικασία της αυτοψίας ή δεν αποδέχτηκαν την απεικόνιση του ακινήτου με τη συνυπογραφή τους στο διάγραμμα που συντάχθηκε από την αυτοψία, ο ιδιοκτήτης ειδοποιείται να παραλάβει και να κοινοποιήσει, με μέριμνά του και εντός προθεσμίας που τάσσει ο προϊστάμενος του οικείου
Κτηματολογικού Γραφείου, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, αντίγραφο του διαγράμματος με την απεικόνιση του ακινήτου στα κτηματολογικά
διαγράμματα στον εμφανιζόμενο κύριο κάθε επηρεαζόμενου ακινήτου, κατά τα προαναφερόμενα. Σε περίπτωση επηρεαζόμενου ακινήτου με την ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης», το αντίγραφο του διαγράμματος του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιείται στο
ελληνικό Δημόσιο. Αν δεν αποδειχθεί η εμπρόθεσμη κοινοποίηση του αντιγράφου του
διαγράμματος της αυτοψίας, το αποτέλεσμά της δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο προϊστάμενος
του Κτηματολογικού Γραφείου ορίζει εύλογη προθεσμία εντός της οποίας οι επηρεαζόμενοι
ιδιοκτήτες, στους οποίους κοινοποιείται το διάγραμμα του δεύτερου εδαφίου, καλούνται να
διατυπώσουν και να υποβάλλουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους επί της γεωμετρικής απεικόνισης του ακινήτου τους, που υποδείχθηκε από την αυτοψία, με υπεύθυνη δήλωση,
επί της οποίας βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής τους. Σε περίπτωση άπρακτης
παρέλευσης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, θεωρείται ότι ο επηρεαζόμενος ιδιοκτήτης συναινεί και το αποτέλεσμα της αυτοψίας συμπεριλαμβάνεται στους προς ανάρτηση πίνακες και τα διαγράμματα της παρ. 4, διατηρουμένου του δικαιώματός του να υποβάλει αντιρρήσεις σύμφωνα με την παρ. 5. Σε περίπτωση ρητής άρνησης των επηρεαζόμενων ιδιοκτητών και μη παροχής συγκατάθεσης, το αποτέλεσμα της αυτοψίας συμπεριλαμβάνεται στους προς ανάρτηση πίνακες και διαγράμματα, εξαιρουμένου του τμήματος ή των τμημάτων των ακινήτων των επηρεαζόμενων ιδιοκτητών που δεν παρείχαν τη συναίνεσή τους σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Η κοινοποίηση του δεύτερου εδαφίου δεν απαιτείται, εάν ο επηρεαζόμενος ιδιοκτήτης παράσχει εγγράφως ενώπιον του Κτηματολογικού Γραφείου τη συναίνεση επί της γεωμετρικής απεικόνισης του ακινήτου του ως επηρεαζόμενου, με υπεύθυνη δήλωση, επί της οποίας βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του. Η δήλωση περιλαμβάνει ρητά την αποδοχή της γεωμετρικής απεικόνισης του ακινήτου του δηλούντος ιδιοκτήτη ως επηρεαζόμενου, όπως αποτυπώνεται στο διάγραμμα της αυτοψίας.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η παρ. 2 του άρθρου 102 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162), η αποκλειστική προθεσμία της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018, λήγει στις 31.12.2022. Η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία ισχύει και για τις περιοχές στις οποίες οι πρώτες εγγραφές καταχωρίσθηκαν από την 1η.1.2013 έως και την 31η.12.2013. Κατ’ εξαίρεση, για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162), κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4623/2019 (Α’ 134) εξακολουθούσαν να τελούν υπό κτηματογράφηση και δεν είχαν εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη περαίωσης της κτηματογράφησης και η απόφαση έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου, η αποκλειστική προθεσμία της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου συμπληρώνονται οκτώ (8) έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου. Για τη διόρθωση των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών σε κτηματογραφημένη περιοχή, για την οποία έχει διαπιστωθεί η περαίωση της κτηματογράφησης, έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου και εντός της οποίας ευρίσκεται περιοχή που οριοθετείται σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 19Α του ν. 2664/1998 για την κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων, η αποκλειστική προθεσμία του πρώτου εδαφίου λήγει στις 30.6.2023».

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια