Κατέπεσαν ποινικές ρήτρες 117.000 ευρώ για τον εργολάβο της οδού Χρήστου

Συνολικά περίπου 117.000 ευρώ κατέπεσαν ως ποινικές ρήτρες σε βάρος της εταιρείας ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε., που είχε αναλάβει το έργο της επέκτασης της οδού Χρήστου στο αεροδρόμιο της Χίου και η οποία το εγκατάλειψε, με αποτέλεσμα να κηρυχθεί έκπτωτη.

Συγκεκριμένα:

α) Για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ποσοστό 6% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή: 6%* 834.870,03 € = 50.092,20 ευρώ.

β) Για την υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών του έργου ποσοστό 3% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή: 3%* 834.870,03 € = 25.046,10 ευρώ.

Σύνολο ποινικών ρητρών: 50.092,20 + 25.046,10 = 75.138,30 ευρώ.

Οι ως άνω ποινικές ρήτρες θα συμπεριληφθούν στον εκκαθαριστικό λογαριασμό της έκπτωτης εργολαβίας.

Επίσης, κατέπεσε η εγγυητική επιστολή του ΤΜΕΔΕ, ποσού 41.743,50 ευρώ, που κατέθεσε η εταιρεία ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε. για την καλή εκτέλεση του έργου.