«Μπάχαλο» με τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις στους δήμους

Ανοικτό είναι το ενδεχόμενο να χάσουν την δουλειά τους χιλιάδες εργαζόμενοι, οι οποίοι είχαν προσωρινά προσληφθεί σε δήμους όλης της χώρας, 22 στον δήμο Χίου, με βάση τα προσωρινά αποτελέσματα του διαγωνισμού για την πρόσληψη συνολικά 8.166 εργαζομένων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ.

Στον δήμο Χίου από τους 36, που περιλαμβάνονταν στους προσωρινούς πίνακες, είχαν προσέλθει και ανέλαβαν εργασία οι 22, ενώ οι άλλοι δεν προσήλθαν, περιμένοντας την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Το θέμα είχε έρθει στην δημοσιότητα εξαιτίας της μεγάλης καθυστέρησης στην έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, γεγονός που ανάγκασε το ΑΣΕΠ να εκδώσει ανακοίνωση – την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 – στην οποία παρέχει διευκρινίσεις για την εξέλιξη ελέγχου των ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Εκείνο που καθίσταται σαφές είναι ότι οι κατάλογοι των προσωρινών αποτελεσμάτων εξεδόθησαν σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία από τους ίδιους τους υποψήφιους (προσόντα, πτυχία κ.λπ.) στην αρχή ηλεκτρονικά και εν συνεχεία με τη κατάθεση των αναγκαίων εγγράφων.

Στην διαδικασία, λοιπόν, αυτή απεκαλύφθησαν ελλείψεις ή και εικονικές ή και ψευδείς δηλώσεις εκ μέρους υποψηφίων, με αποτέλεσμα η θέση όσων εργάζονται ήδη να είναι επισφαλής, δεδομένου ότι μπορεί μετά τους ελέγχους και με την εκδίκαση όλων των ενστάσεων να αλλάξουν οι οριστικοί πίνακες των προσληπτέων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 14.234 αιτήσεις και δικαιολογητικά υποψηφίων των κατηγοριών Δ.Ε. και Υ.Ε., που ελέγχθηκαν προέκυψαν 136.056 μεταβολές, που οφείλονται σε ανακριβείς δηλώσεις προσόντων, κριτηρίων και  ιδιοτήτων, αναφέρει το ΑΣΕΠ.

Τα προσωρινά αποτελέσματα των κατηγοριών  Π.Ε. και Τ.Ε. εκδόθηκαν στις 28.3.2018 και των κατηγοριών Δ.Ε. και Υ.Ε. στις 31.3.2018 και με βάση αυτά έγιναν προσλήψεις (προσωρινού χαρακτήρα) από τους δήμους, όπως και στον δήμο Χίου. Επ’ αυτών υποβλήθηκαν συνολικά  6.365 ενστάσεις υποψηφίων.

Το ΑΣΕΠ επισημαίνει ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Δ΄ της εν λόγω προκήρυξης (3Κ):

– Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης καταρτίσθηκαν με βάση τα στοιχεία που δήλωσαν οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση.

– Οι φορείς είχαν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην πρόσληψη των φερόμενων ως προσωρινά διοριστέων / προσληπτέων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

– Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης καταρτίζονται μετά τον αυτεπάγγελτο και κατ’ ένσταση έλεγχο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψηφίων.

Της διαδικασίας του αυτεπαγγέλτου και κατ’ ένσταση ελέγχου προηγήθηκαν οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως η παραλαβή των φακέλων αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής,  η ταυτοποίηση αυτών με τις υποβληθείσες ηλεκτρονικές αιτήσεις, η διαπίστωση της πληρωμής των ηλεκτρονικών παραβόλων και η συσχέτιση  των ενστάσεων με τις αντίστοιχες αιτήσεις των υποψηφίων.

Το ΑΣΕΠ, προκειμένου να καταρτίσει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων και επί τη βάσει αυτών τους οριστικούς πίνακες διοριστέων / προσληπτέων, ελέγχει τα προσόντα, κριτήρια κατάταξης και τις ιδιότητες των υποψηφίων μέχρις ότου συμπληρωθεί ο αριθμός που απαιτείται για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων.

Μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί 14.234 αιτήσεις και δικαιολογητικά υποψηφίων των κατηγοριών Δ.Ε. και Υ.Ε.

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο των ανωτέρω 14.234 αιτήσεων προέκυψαν 136.056 μεταβολές, που οφείλονται σε ανακριβείς δηλώσεις προσόντων, κριτηρίων και  ιδιοτήτων.

Οι θέσεις προσληπτέων / διοριστέων που είναι σε εκκρεμότητα ελέγχου είναι, κατά προσέγγιση, 1.600 για την κατηγορία Δ.Ε. και 2.000 για την κατηγορία Υ.Ε.

Βάσει των ανωτέρω, καταλήγει το ΑΣΕΠ στην ανακοίνωσή του, ο αυτεπάγγελτος έλεγχος των αιτήσεων και των  δικαιολογητικών των υποψηφίων συνεχίζεται μέχρις ότου καλυφθεί το σύνολο των προκηρυχθεισών θέσεων.

Απορρίπτει δε τα περί “μεθοδευμένων καθυστερήσεων”, τονίζοντας ότι «δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, το αίσθημα ευθύνης των συμβούλων και των εργαζομένων του ΑΣΕΠ, καθώς και με τις παραδόσεις του ΑΣΕΠ, το οποίο από την ίδρυσή του υπηρετεί απαρέγκλιτα τις αρχές της αξιοκρατίας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας».

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια