Νέα Αντιδήμαρχος Ηρωικής Νήσου Ψαρών η Αργυρώ Λεωτσινίδη

Με θητεία ενός χρόνου ορίστηκε νέα Αντιδήμαρχος της Ηρωικής Νήσου Ψαρών η Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Αργυρώ Λεωτσινίδη. Όπως ορίζει η απόφαση του δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Βρατσάνου στις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου είναι:

  • Η εποπτεία της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του δήμου, της διαχείρισης των εγκαταστάσεων, της ανακύκλωσης και της αποκομιδής των απορριμμάτων καθώς και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων (οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού) και του ανθρώπινου δυναμικού στο συγκεκριμένο τομέα.
  • Η εποπτεία και η ευθύνη συντήρησης  του δημοτικού κοιμητηρίου
  • Η εποπτεία και οργάνωση των δημοτικών αποθηκών
  • Η εποπτεία και συντήρηση του ελικοδρομίου
  • Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας καθώς και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για προστασία από φυσικές καταστροφές
  • Η διαχείριση θεμάτων και η εποπτεία των δράσεων σχετικών με τα αδέσποτα ζώα

Η νέα Αντιδήμαρχος ορίζεται επίσης και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.