Νέο ΕΣΠΑ σε τουριστικές περιοχές, με δήμο, εμπορικό σύλλογο και επιμελητήριο

Ξεκινά στις 29 Ιουνίου νέα δράση του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο “Ανοικτά κέντρα εμπορίου” η οποία στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 50.000.000 ευρώ και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 100%.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στη δράση είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των οικείων εμπορικών συλλόγων / επιμελητηρίων. Ειδικότερα δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις τα παρακάτω σχήματα:

Σχήμα 1: Δήμος (δικαιούχος) & οικείος εμπορικός σύλλογος (συνδικαιούχος)

ή υπό προϋποθέσεις,

Σχήμα 2:  Δήμος (δικαιούχος) & οικείο επιμελητήριο (συνδικαιούχος)

Κάθε Σχήμα θα υλοποιήσει ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο:

– Την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης.

– Την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 1.900.000 ευρώ και αναλύεται ως:

– Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός δήμου έως 1.500.000 ευρώ.

– Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός εμπορικού συλλόγου / επιμελητηρίου έως 400.000 ευρώ.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.

Έναρξη υποβολών: 29 Ιουνίου 2018.

Λήξη υποβολών: 24 Σεπτεμβρίου 2018.

ΠΗΓΗ: TORNOSNEWS.GR

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια