Νέο φιάσκο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Χωρίς επιδότηση οι μαστιχοπαραγωγοί τον Δεκέμβρη

Με το στόμα ανοικτό έχουν μείνει χιλιάδες παραγωγοί από την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023, όταν παρέλαβαν μήνυμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει σε δυο μέρες να έχουν αποστείλει στον οργανισμό μέσω συγκεκριμένης εφαρμογής φωτογραφίες των αγροτεμαχίων τους, ώστε να λάβουν τα οφειλόμενα χρήματα των επιδοτήσεων.

Εκτιμάται ότι περίπου 30.000 αγροτεμάχια στη Χίο (μαστιχοχώραφα) θα χρειαστεί να φωτογραφηθούν, προκειμένου να αποσταλούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ  για να εκταμιευτούν τα οφειλόμενα χρήματα των επιδοτήσεων, προς τους αγρότες.

Έτσι, με τα κινητά ανά χείρας οι μαστιχοπαραγωγοί θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή,  15 Δεκεμβρίου 2023 να φωτογραφήσουν και να αποστείλουν τα αγροτεμάχια τους  ενημερώνοντας το φωτογραφικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να ληφθούν υπόψη οι διορθώσεις στην πληρωμή της εξόφλησης της βασικής ενίσχυσης.

Σε διαφορετική περίπτωση δεν διευκρινίζεται αν ο παραγωγός θα καθυστερήσει να πληρωθεί ή αν θα χάσει εντελώς την βασική ενίσχυση.

Και το ερώτημα βέβαια με δεδομένη την ιδιομορφία της Χίου και ιδιαίτερα της μαστιχοκαλλιέργειας αλλά και τον αγροτικό πληθυσμό μας είναι, πώς θα προλάβουν μέσα σε δυο μέρες ακόμη κι αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στις διορθώσεις που απαιτούνται.

Αλλά και με ποιον τρόπο θα προχωρήσει η συγκεκριμένη διαδικασία για τους συνταξιούχους μαστιχοπαραγωγούς στα χωριά μας.

Τι λέει ο ΟΠΕΚΕΠΕ:

Στο πλαίσιο της ΕΑΕ 2023, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει θεσπίσει το Σύστημα Παρακολούθησης Εκτάσεων ως υποχρεωτικό στοιχείο του ολοκληρωμένου συστήματος (AMS) στο σύνολο της Επικράτειας για τα καθεστώτα βασικής εισοδηματικής στήριξης, παρεμβάσεις σχετικά με φυσικούς ή άλλους ειδικούς ανά περιοχή περιορισμούς, συμπληρωματικής εισοδηματικής στήριξης νέων γεωργών, της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος και της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης των καλλιεργειών ρυζιού και αραβόσιτου, ενώ από το επόμενο έτος (ΕΑΕ 2024) θα είναι υποχρεωτικό για όλα τα καθεστώτα με βάση την έκταση βάσει του άρθρου 10 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1173/2022: «1. Το σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων εφαρμόζεται σε όλες τις αιτήσεις ενίσχυσης για παρεμβάσεις με βάση την έκταση στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου συστήματος…».

Το Σύστημα Παρακολούθησης Εκτάσεων στοχεύει στην ίση μεταχείριση των παραγωγών και επιτρέπει τις αλλαγές στις αιτήσεις, όπου εντοπίζεται πιθανή μη συμμόρφωση. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όπως προκύπτει από τις γενικές και ειδικές διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας (Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 1173/2022: Άρθρο 7: «5. Οι τροποποιήσεις ή οι αποσύρσεις πραγματοποιούνται με τη χρήση των επίσημων διαύλων επικοινωνίας που καθορίζονται από το κράτος μέλος…» και Άρθρο 10 «8. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στους δικαιούχους τις πληροφορίες σχετικά με τα εκτάρια για τα οποία δεν πληρούνται οι σχετικοί όροι επιλεξιμότητας…»), οφείλει να στέλνει προειδοποιητικά μηνύματα, μέσω προδιαγεγραμμένου καναλιού επικοινωνίας, δίνοντας την ευκαιρία στους παραγωγούς να κάνουν διορθωτικές παρεμβάσεις, προκειμένου να αποτραπεί η μη-συμμόρφωση και η τυχόν επιβολή ποινών.

Για το λόγο αυτό, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ανέπτυξε την «Εφαρμογή Αποτελεσμάτων Monitoring» εντός της ΕΑΕ 2023 μέσω της οποίας οι παραγωγοί θα αρχίσουν να ενημερώνονται ενός του τρέχοντος έτους για τυχόν παρατηρήσεις πιθανής μη συμμόρφωσης και θα ενημερώνουν τον Οργανισμό για τις ενέργειές τους. Με τις ενέργειες αυτές είναι δυνατόν, αφ’ ενός να διορθώσουν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, αφ’ ετέρου να αποδείξουν ότι τα αγροτεμάχιά τους είναι σύμμορφα με τους κανόνες επιλεξιμότητας.

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης της εφαρμογής θα αναρτηθούν: στο site του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στην ΕΑΕ 2023.

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα:

– Θα υπάρχουν συνεχείς αναρτήσεις στην εφαρμογή διεπαφής. Η κάθε ανάρτηση δεν θα αφορά στο σύνολο των τεμαχίων των παραγωγών. Θα πρέπει οι παραγωγοί και τα ΚΥΔ να ελέγχουν σε ποια αγροτεμάχια αφορά η κάθε ανάρτηση. Τονίζεται ότι οι αναρτήσεις αφορούν μεμονωμένα αγροτεμάχια κι όχι το σύνολο της δήλωσης.

– Οι παραγωγοί και τα ΚΥΔ θα πρέπει να ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα εάν έχουν αναρτηθεί νεότερα αποτελέσματα στην εφαρμογή διεπαφής. Θα ανακοινώνεται στο site του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. η κάθε μία ανάρτηση καθώς και μέχρι πότε θα είναι δυνατή η ενέργεια/απάντηση από τους ενδιαφερόμενους.

– Οι παραγωγοί και τα ΚΥΔ συνίσταται να χρησιμοποιούν την εφαρμογή διεπαφής προκειμένου να ενημερώσουν για τις πιθανές ενέργειες στις οποίες θα προβούν.

– Σε περίπτωση τροποποίησης του αγροτεμαχίου, το αγροτεμάχιο θα εξεταστεί εκ νέου και το επικαιροποιημένο αποτέλεσμα θα φορτωθεί στην εφαρμογή διεπαφής.

– Για τα αγροτεμάχια για τα οποία μετά από επανειλημμένες ειδοποιήσεις δεν έχει γίνει αποστολή αποδεικτικών στοιχείων ή κάποια τροποποίηση στη δήλωση τους, θα λαμβάνουν τη σήμανση «κόκκινο».

– Το Σύστημα Παρακολούθησης δεν δίνει ως αποτέλεσμα μετρηθείσα έκταση. Τα αγροτεμάχια μέσω του Σύστηματος Παρακολούθησης χαρακτηρίζονται ως «πράσινα», «κόκκινα» «κίτρινα» ή «λευκά».

«Πράσινο» σημαίνει ότι το αγροτεμάχιο βρέθηκε σύμμορφο (ανά παρέμβαση) και η προσδιορισθείσα έκτασή του θα υπολογιστεί μετά το πέρας των διασταυρωτικών ελέγχων, αφαιρώντας πιθανά μη επιλέξιμα στοιχεία του υποβάθρου (sub για το σύνολο των Νομών, ilots, subilots extra).

To «κόκκινο» σημαίνει ότι το τεμάχιο δεν είναι σύμμορφο

Για το «κίτρινο» απαιτούνται επιπρόσθετα στοιχεία/ενέργειες.

Το «λευκό» σημαίνει ότι δεν ήταν δυνατή η εξαγωγή οποιοδήποτε συμπεράσματος αλγοριθμικά και απαιτείται φωτογραφία με γεωσήμανση.

 Σημαντική επισήμανση A: Για τα αγροτεμάχια τα οποία έλαβαν τη σήμανση «κόκκινο» κατά την πληρωμή προκαταβολής του Οκτωβρίου 2023, θα σταλούν ειδοποιήσεις σύμφωνα με τις οποίες θα απαιτούνται επιπρόσθετα στοιχεία/ενέργειες. Τα αγροτεμάχια τα οποία θα συμπεριληφθούν σε δείγμα κλασικού επιτοπίου ελέγχου (λοιπά συνδεδεμένα καθεστώτα, μέτρα ΠΑΑ κλπ.), θα εξαιρούνται αυτομάτως του ελέγχου Παρακολούθησης, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται η αίτηση.

Σημαντική επισήμανση B: Δεν θα λαμβάνονται υπόψη γραπτά αιτήματα επανεξέτασης, αναφορικά με αποδεικτικά στοιχεία, ημερομηνίες κλπ. Η επικοινωνία θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής διεπαφής.

Επιτρεπόμενες αλλαγές αγροτεμαχίου:

– Καλλιέργεια

– Ποικιλία

– Αφαίρεση αιτήματος βασικής εισοδηματικής στήριξης/Μ13/Νέων

γεωργών/ειδικής ενίσχυσης βάμβακος/συνδεδεμένης ενίσχυσης ρυζιού ή

αραβόσιτου

– Ψηφιοποίηση – διαγραφή αγροτεμαχίου

– Κατάτμιση («σπάσιμο» αγροτεμαχίου σε περισσότερα μέρη)

– Διαγραφή

Μη Επιτρεπόμενες αλλαγές αγροτεμαχίου:

– Προσθήκη αιτήματος βασικής εισοδηματικής στήριξης/Μ13/Νέων γεωργών/ειδικής ενίσχυσης βάμβακος/συνδεδεμένης ενίσχυσης ρυζιού ή αραβόσιτο

– Προσθήκη αγροτεμαχίου

Κάτι τέτοιες ενέργειες της τελευταίας στιγμής τονώνουν το αίσθημα αναξιοπιστίας που εισπράττουν οι αγρότες.

Σύμφωνα με πηγές του ΟΠΕΚΕΠΕ, καμία πληρωμή δεν θα πραγματοποιηθεί αν δεν φορτωθούν στην εφαρμογή Agrisnap, τα ζητούμενα με το χθεσινό sms στοιχεία.

Προσπάθειες από την ΕΜΧ 

Για το θέμα ήδη έχει κινητοποιηθεί η διοίκηση της ΕΜΧ και σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρόεδρος της κ. Γιώργος Τούμπος ζήτησε να πληρωθούν οι ενισχύσεις κανονικά σε όλους και μετά να γίνουν οι όποιες διορθώσεις και οι αποστολές των φωτογραφιών.

Το αίτημα θα κατατεθεί και εγγράφως ενώ αύριο αναμένεται να ενημερώσει ο ίδιος και τους τοπικούς βουλευτές προκειμένου να αναλάβουν δράση.

“Υπολογίζεται ότι σε όλη την Χίο είναι πάνω από 30.000 αγροτεμάχια. Είναι αδύνατον μέσα σε δυο μέρες να μπορέσουν οι παραγωγοί να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία. Πρέπει οι πληρωμές να γίνουν κανονικά και μετά να σταλούν οι φωτογραφίες όπου απαιτούνται”, δήλωσε ο κ. Τούμπος.

Όλα αυτά βέβαια με το σκεπτικό ότι όντως υπάρχουν χρήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα υπάρχει η δυνατότητα να πληρωθούν οι παραγωγοί.

Εάν αναλογιστεί κανείς ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε μπροστά του σχεδόν ένα χρόνο για να υπολογίσει και να πληρώσει κανονικά τα χρήματα που έπρεπε να λάβουν οι αγρότες και έγινε εν τέλει αυτό που έγινε… τότε οι παραγωγοί θα πρέπει να είναι έτοιμοι για το χειρότερο.