Οι μισοί υποψήφιοι διοικητές ΥΠΕ και νοσοκομείων έγραψαν… κάτω από την βάση

Επιβεβαιώνεται και επισήμως από το ΑΣΕΠ ότι δεν τα πήγαν καλά στα γραπτά οι υποψήφιοι διοικητές και υποδιοικητές των υγειονομικών περιφερειών της χώρας, καθώς και οι υποψήφιοι διοικητές και αναπληρωτές διοικητές των νοσοκομείων.

Σε σύνολο 1034 υποψηφίων που πήραν μέρος στο τεστ δεξιοτήτων του ΑΣΕΠ, οι 609 ή ποσοστό 59% έγραψαν κάτω από την βάση, δηλαδή κάτω από 400, με άριστα το 800, όπως φαίνεται και στο σχετικό γράφημα.

Συγκεκριμένα, η μέγιστη επίδοση βαθμολογίας είναι 635,77 μονάδες και η ελάχιστη επίδοση 85,33 μονάδες.

Επισημαίνεται ότι ενστάσεις κατά της βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης δεν επιτρέπονται.

Στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, η ήδη συσταθείσα επιτροπή επιλογής διοικητών και υποδιοικητών των υγειονομικών περιφερειών (ΥΠΕ) θα διενεργήσει:

  1. Έλεγχο της συνδρομής των απαιτούμενων προσόντων των υποψηφίων που κατέλαβαν τις 15 πρώτες θέσεις στον πίνακα κατάταξης με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης ανά προκηρυσσόμενη θέση της πρόσκλησης Γ4β/Γ.Π.οικ.69377/29.12.2023. Σε περίπτωση μη συνδρομής των απαιτούμενων προσόντων για έναν ή περισσότερους εκ των ανωτέρω υποψηφίων, ελέγχονται τα δικαιολογητικά αντίστοιχου αριθμού υποψηφίων κατά σειρά κατάταξης, εφόσον υπάρχουν.

  2. Μοριοδότηση των τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων και των προσόντων εμπειρίας για τους ανωτέρω 15 υποψήφιους και, κατόπιν προσθήκης της βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης, κατάρτιση των προσωρινών πινάκων ανά προκηρυσσόμενη θέση.

  3. Εξέταση τυχόν ενστάσεων και έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων ανά προκηρυσσόμενη θέση.

  4. Κλήση σε συνέντευξη των επτά υποψηφίων με τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία προκειμένου να καταρτισθεί πίνακας με τους τρεις επικρατέστερους ανά προκηρυσσόμενη θέση υποψήφιους, που θα αποσταλεί στον υπουργό Υγείας.

Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των διοικητών των ΥΠΕ, θα συγκροτηθούν οι επιτροπές επιλογής διοικητών και αναπληρωτών διοικητών νοσοκομείων, στις οποίες οι ως άνω τοποθετηθέντες διοικητές των ΥΠΕ θα είναι μέλη, και θα διεξαχθεί, κατ’ ανάλογο τρόπο η διαδικασία που περιγράφηκε ανωτέρω, προκειμένου να καταρτιστούν, τελικά, οι πίνακες με τους τρεις επικρατέστερους ανά προκηρυσσόμενη θέση της πρόσκλησης Γ4β Γ.Π.οικ.2097/12.01.2024 υποψήφιους, που θα αποσταλούν στον υπουργό Υγείας.