Οι προθεσμίες τεχνικού ελέγχου των οχημάτων με πληρωμή μειωμένου προστίμου

Με μειωμένο πρόστιμο μπορούν να περάσουν από ΚΤΕΟ οι ιδιοκτήτες τα οχήματά τους, για τα οποία έχει παρέλθει χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστο έξι μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας τεχνικού ελέγχου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της περιφερειακής ενότητας Χίου οι προθεσμίες που ισχύουν είναι οι ακόλουθες:

– Έως 30 Σεπτεμβρίου 2015, για τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα των έξι μηνών από την ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε έως τις 30.6.2014.

– Έως 31 Οκτωβρίου 2015, για τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα των έξι μηνών από την ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε εντός του χρονικού διαστήματος από 1.7.2014 έως 31.12.2014.

– Έως 30 Νοεμβρίου 2015, για τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα των έξι μηνών από την ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε ή θα παρέλθει από 1.1.2015 έως 14.9.2015.

Μετά την παρέλευση των ανωτέρω ημερομηνιών, θα πληρώνεται ολόκληρο το πρόστιμο εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου οχημάτων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι από 1.1.2016 στους ιδιοκτήτες οχημάτων για τα οποία συμπληρώνεται χρονικό διάστημα έξι μηνών από την καταληκτική προθεσμία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων.