ΠΕΜΕΝ: Η κυβέρνηση προσπαθεί να “βάλει χέρι” στο συνάλλαγμα του ΝΑΤ

Την πραγματοποίηση 48ωρης απεργιακής κινητοποίησης έχει αποφασίσει η ΠΝΟ, για τις 10-12 Νοεμβρίου 2021, αντιδρώντας στη συντριβή των δικαιωμάτων των ναυτεργατών μέσα από τον αντεργατικό νόμο της κυβέρνησης.

Σε ανακοίνωση της η ΠΕΜΕΝ καταγγέλλει τις προθέσεις της κυβέρνησης να “εκμεταλλευτεί” τα ταμειακά διαθέσιμα σε ξένο συνάλλαγμα που διαθέτει το ΝΑΤ αναφέροντας:

“Σε σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ του ΝΑΤ μεταξύ των θεμάτων γίνεται αναφορά ότι:

«Η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 2/45619/ΔΛΤΠ/05-02-2021 (ΦΕΚ Β΄ 604/15-02-2021) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών συμμετέχει στον Ταμειακό Προγραμματισμό των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και έχει προβεί στο άνοιγμα Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης σε Ευρώ στην Τράπεζα της Ελλάδος».

Επίσης στην εισήγηση της Υπηρεσίας του ΝΑΤ γι’ αυτό το θέμα αναφέρεται ότι:

«Δεδομένου ότι το Ν.Α.Τ. διατηρεί ταμειακά διαθέσιμα σε ξένο νόμισμα σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του  Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου και η Τράπεζα της Ελλάδος αδυνατεί να προβεί σε άνοιγμα λογαριασμού σε ξένο νόμισμα, τα εν λόγω ταμειακά διαθέσιμα δεν μπορούν να μεταφερθούν στον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης σε Ευρώ του Ν.Α.Τ. που υφίσταται στην Τράπεζα της Ελλάδος και ως εκ τούτου υπάρχει αδυναμία εφαρμογής  της ανωτέρω Απόφασης».

Τέλος η Υπηρεσία του ΝΑΤ πρότεινε:

«α) την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού τριάντα χιλιάδων Ευρώ (€ 30.000,00) πλέον Φ.Π.Α. 24%, για  την παροχή γνωμοδότησης ως προς την δυνατότητα νόμιμης διατήρησης τραπεζικών λογαριασμών σε ξένο νόμισμα υπό την διαχείριση  του Ν.Α.Τ., η οποία θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Α.Τ. (Κ.Α.Ε.: 0894) έτους 2021 και

β) την  παροχή εξουσιοδότησης του Δ.Σ./Ν.Α.Τ. προς τον Πρόεδρο του Ν.Α.Τ. για την ανάθεση του ανωτέρω έργου σε εξειδικευμένο εξωτερικό νομικό σύμβουλο».

Σε παρέμβαση του ο εκπρόσωπος της ΠΕΜΕΝ, κατήγγειλε αυτή την εξέλιξη, αναφέροντας ότι το θέμα δεν είναι νομικό αλλά πολιτικό και αποσκοπεί στο να βάλει χέρι η κυβέρνηση και στα ταμειακά διαθέσιμα σε ξένο συνάλλαγμα που διαθέτει το ΝΑΤ.

Απαιτούμε ο πρόεδρος του ΝΑΤ και οι υπηρεσίες του να μην προχωρήσουν σε καμία εφαρμογή των αντεργατικών νόμων της κυβέρνησης”.