Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των εργοδοτών για τα δίκυκλα των διανομέων

Το Περιφερειακό ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Βορείου Αιγαίου ενημερώνει τους εργαζόμενους στον κλάδο μεταφοράς και διανομής προϊόντων και αντικειμένων σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις που τους αφορούν, όπως ορίζονυαι στον Ν. 4611/2019. Αναλυτικά:

Με τον πρόσφατο Ν. 4611/2019 θεσπίστηκαν, μεταξύ άλλων διατάξεων, σημαντικά μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων υπό καθεστώς ελλιπούς προστασίας, όπως οι διανομείς και οι μεταφορείς με δίκυκλο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 55 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73, Τεύχος Α΄ της 17-5-2019), όταν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγέλλει στο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Ως μοτοποδήλατο νοείται τo δίτρoχo ή τρίτρoχo όχημα του οποίου η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 χιλιόμετρα την ώρα και – εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης – ο κυλινδρισμός του δεν υπερβαίνει τα 50 κυβικά εκατοστά.

Επίσης, ως μοτοποδήλατο λογίζεται και το ελαφρό τετράτροχο όχημα του οποίου το απόβαρο κενού οχήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του βάρους του καυσίμου ή του μείγματος καυσίμου – ελαίου ή των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, είναι μικρότερο των 350 χιλιογράμμων, η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 χιλιόμετρα την ώρα και ο κυλινδρισμός του κινητήρα του δεν υπερβαίνει τα 50 κυβικά εκατοστά προκειμένου για κινητήρα με επιβαλλόμενη ανάφλεξη ή η μέγιστη καθαρή ισχύς τα 4ΚW προκειμένου για κινητήρες άλλου τύπου.

Ως μοτοσικλέτα νοείται κάθε δίτροχο μηχανοκίνητο όχημα, με ή χωρίς καλάθι, του οποίου είτε η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των 45 χιλιομέτρων την ώρα είτε, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός του κινητήρα είναι μεγαλύτερος των 50 κυβικών εκατοστών (άρθρο 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας).

Επιπλέον, κατά τη διάταξη του άρθρου 56 του Ν. 4611/2019, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε τα μοτοποδήλατα ή οι μοτοσικλέτες ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής του που χρησιμοποιούνται από τους εργαζομένους για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και συντηρημένα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων.

Πέραν της υποχρέωσης αυτής και ανεξαρτήτως εάν οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν δίκυκλο ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής του εργοδότη ή δικής τους, ο εργοδότης οφείλει, με αποκλειστικά δικές του δαπάνες, να εφοδιάζει τους εργαζομένους με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας.

Πιο συγκεκριμένα και μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης των υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών, ως κατάλληλος εξοπλισμός προστασίας ορίζεται το προστατευτικό κράνος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 12 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999), πανωφόρι κατάλληλο για την προστασία του αναβάτη του μοτοποδηλάτου ή της μοτοσικλέτας, αδιάβροχη προστασία, γάντια και ανακλαστικό γιλέκο.

Παράλληλα, ο εργοδότης λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν στη διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες και, όταν απαιτείται, γραπτές οδηγίες χρήσης σχετικά με τον παρεχόμενο εξοπλισμό προστασίας. Οι πληροφορίες αυτές και οι γραπτές οδηγίες πρέπει να είναι διαθέσιμες μέσα στην επιχείρηση και να είναι κατανοητές για τους εργαζομένους.

Τέλος, όταν οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν, για τους ανωτέρω σκοπούς, μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα δικής τους ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής, ο εργοδότης υποχρεούται να τους καταβάλλει πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση χρήσης και συντήρησης του οχήματος, που ισούται τουλάχιστον με το 15% του νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας σε περίπτωση μερικής απασχόλησης.

Σημειώνεται ότι η αποζημίωση αυτή δεν υπόκειται σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται από τους εργοδότες μέσω λογαριασμού πληρωμών, αποδίδεται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στους λογαριασμούς των εργαζομένων και αποτυπώνεται διακριτά στα χορηγούμενα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών.

Στους εργοδότες που παραβαίνουν τις προαναφερόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του Ν. 3996/2011.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια