Πώς θα αξιολογηθεί η προσφορά για την νέα απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας στο νοσοκομείο Χίου

Παραγνωρίζοντας την ουσία της υπόθεσης η διοικήτρια του νοσοκομείου Χίου κα Ελένη Κανταράκη συγκρότησε σήμερα, Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022, επιτροπή, η οποία θα διενεργήσει την… διαπραγμάτευση για την νέα απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας στην εταιρεία ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε.

Η ουσία δε της υπόθεσης έγκειται στο γεγονός ότι στοιχειωδώς δεν τηρούνται οι κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού και καλείται μόνον μία εταιρεία, ξανά και ξανά η ίδια, για να πάρει την δουλειά.

Η συγκρότηση της επιτροπής ακολουθεί την επίσης σημερινή πρόσκληση προς την ΓΕΝ-ΚΑ να καταθέσει την οικονομική προσφορά της έως τις 11 το πρωί της Δευτέρας 10 Οκτωβρίου 2022 μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων).

Στην πραγματικότητα, η εταιρεία έχει το «πράσινο φως» να καταθέσει προσφορά έως του ποσού των 229.713,15 ευρώ (με τον ΦΠΑ) που ενέκρινε στις 22 Σεπτεμβρίου 2022 το διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου Χίου. Ή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα δώσει μια ασήμαντη προσχηματική έκπτωση, που ουδεμία έχει σχέση με τους κανόνες του ανταγωνισμού στην ελεύθερη αγορά.

Η συγκροτηθείσα επιτροπή ως εκ τούτου ουδεμία διαπραγμάτευση θα κάνει, ενώ τα αναγραφόμενα στην απόφαση συγκρότησής της περί αξιολόγησης των προσφορών είναι… πληθυντικός ευγενείας, αφού μόνο μία εταιρεία εκλήθη και μία προσφορά θα κατατεθεί. Και φυσικά, πλην απίθανου απροόπτου, αυτή θα γίνει δεκτή.

Να υπενθυμίσουμε ότι η νέα απευθείας ανάθεση αφορά το χρονικό διάστημα από 15 Οκτωβρίου 2022 έως τις 14 Ιανουαρίου 2023.

Επίσης, σημειώνουμε ότι ο μεγάλος διαγωνισμός των περίπου δύο εκατομμυρίων ευρώ για τις υπηρεσίες καθαριότητας για περίοδο δύο ετών έχει εμπλακεί σε προσφυγές που βρίσκονται για κρίση στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).