Πού θα γίνονται οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις

Ενημερώνονται οι πολίτες της Χίου που επλήγησαν από τη χθεσινή έντονη βροχόπτωση ότι μπορούν να  κάνουν αίτηση στην Δ/νση Πρόνοιας του Δήμου Χίου  καταθέτοντας τα κατωτέρω δικαιολογητικά, για να αποζημιωθούν:

  • Αίτηση του δικαιούχου. (Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία του συμβάντος στην Δ/νση Πρόνοιας του Δήμου).
  • Έγγραφο με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι η πληγείσα κατοικία ήταν η κύρια κατοικία των δικαιούχων (π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ κ.α.)
  • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
  • θεωρημένη από την οικεία Εφορία, όπου θα δηλώνει ότι δεν υπόκειται σε υποχρέωση φορολογικής δήλωσης.
  • Αντίγραφο εντύπου Ε9.
  • Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λ.π., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ’ αυτών μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.
  • Πόρισμα ΠΥ για την περίπτωση της πυρκαγιάς.
  • Για τους πολύτεκνους βεβαίωση του ΟΓΑ ότι είναι δικαιούχοι πολυτεκινικού επιδόματος (όχι πολυτεκινικής σύνταξης)
  • Για ΑΜΕΑ πρέπει να επιδοτούνται από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπ Υγείας.
  • Για την σωματική βλάβη βεβαίωση νοσοκομείου και γνωμάτευση Υγειονομικής επιτροπής για το είδος της πάθησης, το ποσοστό αναπηρίας και τη διάρκειά της