Πρόγραμμα χρηματοδότησης αλιέων

Κι άλλα αλιευτικά θα οδηγηθούν στα διαλυτήρια από τους ιδιοκτήτες τους που θα εκμεταλλευτούν το σχετικό πρόγραμμα. Συγκεκριμένα εκδόθηκε η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη πράξεων στο Μέτρο 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων αλιευτικού σκάφους» – Δράση «Διάλυση αλιευτικού σκάφους» του επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας και θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020 (ΑΔΑ: 7ΘΧΑ4653ΠΓ-ΜΜΑ).

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, που είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες, για τουλάχιστον ένα (1) έτος, επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους με αλιευτικό εργαλείο δίχτυα ή/και παραγάδια και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα, όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία ή νόμιμοι κληρονόμοι αυτών.

Οι λοιπές προϋποθέσεις ορίζονται στη σχετική πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει αρχικά να υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στην ιστοσελίδα aposyrsi.alieia.gr και θα ακολουθεί ταχυδρομική υποβολή πλήρους φακέλου δικαιολογητικών στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (Ταχ. Δ/νση: Μιχαλακοπούλου 103, 11527 ΑΘΗΝΑ).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στην ιστοσελίδα aposyrsi.alieia.gr έχει οριστεί η 09.11.2017 & ώρα 10:00 και ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων η 04.12.2017 & ώρα 15:00.

Ενημέρωση και Πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από:
1. Τον προϊστάμενο της Μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ
κ. Σακελλαρίου Ιωάννη
Τηλ. : 213 150 11 83
E-mail : [email protected]
Fax : 210 777 40 90
2. Τα στελέχη της Μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ
α. κα. Μπίζα Ευαγγελή
Τηλ. : 213 150 11 84
E-mail :[email protected]
β. κ. Κουντουράκη Ιωάννη
Τηλ. : 213 150 11 86
E-mail : [email protected]

Σχόλια