Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για το κέντρο επεξεργασίας λυμάτων των Ψαρών

Προκηρύχθηκε από τον δήμο Χίου ο διαγωνισμός για το έργο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων των Ψαρών, προϋπολογισμού 1.068.376,07 ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27η Ιουλίου 2020, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10:00, ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια