Πρόσκληση από την ΕΤΑΧ για 4 δράσεις, προϋπολογισμού 770.000 ευρώ

Τέσσερις προσκλήσεις δράσεων του αγροτικού Leader για έργα που διαχειρίζεται βγάζει «στον αέρα» η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου (ΕΤΑΧ), με συνολικό προϋπολογισμό 770.000 ευρώ.

Οι προσκλήσεις απευθύνονται σε δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και αφορούν έργα, όπως για παράδειγμα:

  • Την δημιουργία αγροτικού ιατρείου σε απομακρυσμένη περιοχή του νομού Χίου.
  • Την προμήθεια σύγχρονου τηλεκατευθυνόμενου οχήματος για τον καθαρισμό χαμηλής βλάστησης αντιπυρικών ζωνών, ένα σημαντικό εργαλείο για τις εθελοντικές ομάδες του νησιού.
  • Την δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου αναψυχής αντίστοιχου με αυτού της Φάρκαινας, στην βόρεια πλευρά της πόλης της Χίου.
  • Την ενίσχυση πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Σε δυο μήνες από σήμερα τα πρώτα έργα θα ενταχθούν και θα ξεκινήσει η υλοποίησή τους, επισημαίνει ο πρόεδρος της ΕΤΑΧ Α.Ε. κ. Ιάκωβος Αμύγδαλος και προσθέτει ότι επιπλέον μόλις το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κινήσει της διαδικασίες για το Leader Αλιείας, το οποίο έχει παγώσει σε όλη την Ελλάδα, η ΕΤΑΧ είναι έτοιμη να βγάλει τις προσκλήσεις για έργα υποδομών και τουρισμού, όπως π.χ. το έργο του σταθμού επιβατών στο τελωνείο της Χίου.

Διευκρινίζει, τέλος, σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις, «δυστυχώς αυτές φαίνεται ότι δεν αποτελούν προτεραιότητα για την κυβέρνηση και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι οποίοι δεν συμμερίζονται την αγωνία των επαγγελματιών του νησιού για την δημοσίευση προσκλήσεων ιδιωτικών έργων, αφού ακόμα περιμένουμε υπουργικές αποφάσεις…».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Τ.Α.Χ. Α.Ε. ΟΤΑ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Στα πλαίσια πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader TAPToK–ΠΑΑ 2014-2020», και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής του ΕΠΑΛΘ 2014- 2020», εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 3206/12.12.16 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η εφαρμογή προγράμματος τοπικής ανάπτυξης, της Εταιρείας «Ε.Τ.Α.Χ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ».

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στα πλαίσια των Δράσεων 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» και 19.2.6: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΩΝ».

Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που είναι το σύνολο του Νομού Χίου ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 770.000,00 € (συγχρηματοδότηση Εθνικοί πόροι και ΕΓΤΑΑ).

Αναλυτικότερα, οι υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω της τοπικής στρατηγικής, όσον αφορά στα έργα Δημόσιου Χαρακτήρα, είναι οι ακόλουθες:

19.2.4.2: Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. Παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κλπ)

Η συγκεκριμένη υπο-δράση περιλαμβάνει έργα για τη δημιουργία υποδομών παροχής πρωτοβάθμιας υγείας – περίθαλψης στον τοπικό πληθυσμό.   Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται, παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, ΚΑΠΗ, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης κλπ. Οι κάτοικοι στην ύπαιθρο του νησιού της Χίου (πλην της ΔΕ Χίου και Ομηρούπολης), καθώς και των Ψαρών και των Οινουσσών αντιμετωπίζουν το ζήτημα της απομόνωσης τους, πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους κατοίκους του νησιού, και συχνά στερούνται πρόσβασης ακόμα και σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες. Αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας η πρόσβαση όλων των κατοίκων σε τέτοιες δομές, πλήρως εξοπλισμένων προκειμένου να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας τους. Για το σκοπό αυτό η δημιουργία τέτοιων κοινωνικών υποδομών που καλύπτουν βασικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού, όπου χρειάζεται, καθίσταται αναγκαία.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €): 150.000€.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000,00 €.

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

Ποσοστό Επιχορήγησης : Α) για επενδύσεις χωρίς κέρδη, έως 100%

Β) για επενδύσεις που παράγουν κέρδη το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν. 651/2014, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης.

Εν δυνάμει δικαιούχοι: Δικαιούχοι Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι ΟΤΑ Α & Β Βαθμού, καθώς και φορείς του δημοσίου τομέα καθ’ ύλην αρμόδιοι.

19.2.4.3: Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κλπ)

Η δράση αφορά την δημιουργία ή την ανάπτυξη – βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών για τον τοπικό πληθυσμό.

Στόχος της δράσης είναι με την δημιουργία των υποδομών που αναφέρθηκαν παραπάνω να καλυφθούν γεωγραφικά η πλειοψηφία των κατοίκων τις περιοχής σε χώρους αναψυχής, σύγχρονους, ασφαλείς, φιλικούς προς τον χρήστη και φυσικά απόλυτα προσαρμοσμένων στον φυσικό και αρχιτεκτονικό χαρακτήρα κάθε περιοχής.

Επίσης η δράση αφορά σε ενέργειες εξυπηρέτησης των επισκεπτών της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή ολόκληρης της Π.Ε. Χίου, από ξένες αλλά και εγχώριες αγορές, με δαπάνες ενημέρωσης επισκεπτών, με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης τους από την επίσκεψη τους στην περιοχή αυτή.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €): 500.000€.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000,00 €.

Για άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50.000,00 €.

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

Ποσοστό Επιχορήγησης : Α) για επενδύσεις που δεν παράγουν κέρδη έως 100%

Β) για επενδύσεις που παράγουν κέρδη το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων.

Εν δυνάμει δικαιούχοι: Δικαιούχοι Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι ΟΤΑ Α & Β Βαθμού και εταιρείες τους, καθώς και ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων (πχ. περιβαλλοντικές οργανώσεις- ομάδες)

19.2.4.4: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων

Η παρούσα δράση περιλαμβάνει την υποστήριξη επιλεγμένων μνημείων της περιοχής εφαρμογής ΤΑΠΤοΚ τα οποία λειτουργούν ή έχουν τις προϋποθέσεις να λειτουργήσουν ως ιδιαίτερο σημείο αναφοράς της ευρύτερης περιοχής που βρίσκονται και να λειτουργήσουν και ως πόλος έλξης επισκεπτών, μέσω της διοργάνωσης διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων σε αυτά.

Η δράση περιλαμβάνει μια σειρά από άυλες ενέργειες που στόχο θα έχουν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις υφιστάμενες πολιτιστικές υποδομές, ώστε να τις αναδείξουν (αναφέρεται ενδεικτικά πχ. Μια δράση livinghistory).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €): 20.000€.

Τα έργα τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000,00 € για δημόσιου χαρακτήρα έργα. Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

Ποσοστό Επιχορήγησης : Α) για επενδύσεις που δεν παράγουν κέρδη έως 100%

Β) για επενδύσεις που παράγουν κέρδη το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν. 651/2014, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης.

Εν δυνάμει δικαιούχοι: Δικαιούχοι Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι ΟΤΑ Α & Β Βαθμού ή/και οι εταιρείες τους, καθώς και λοιποί φορείς του δημοσίου καθ’ ύλην αρμόδιοι.

19.2.6.1: Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα

Η δράση αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών πρόληψης και προστασίας από τις πυρκαγιές στα υφιστάμενα δάση της περιοχής παρέμβασης.

Στόχος της δράσης είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του αγροτικού χώρου, το οποίο συνδυάζεται άμεσα και με την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Οι παρεμβάσεις δεν θα έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα, αλλά θα καλυφθούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερες δασικές εκτάσεις της περιοχής παρέμβασης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €): 100.000€.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000,00 €. Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

Ποσοστό Επιχορήγησης : Α) για επενδύσεις χωρίς κέρδη, έως 100%

Β) για επενδύσεις που παράγουν κέρδη το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων.

Εν δυνάμει δικαιούχοι: Φορείς του δημοσίου τομέα, καθ’ υλην αρμόδιοι

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 10/05/2018

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 12/07/2018

Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην Ο.Τ.Δ. Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου (Ε.Τ.Α.Χ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ), στη διεύθυνση Λάδης 1, Τ.Κ. 82100, Χίος, εντός πέντε εργάσιμων ημερών και έως ώρα 14.00, από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι οι κ. Καρράς Ιωάννης και κ. Μιτσός Δημήτριος στο τηλέφωνο 22710 43510, e-mail: [email protected]

Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr ή στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ http://www.etaxsa.gr.

Η πλήρης πρόσκληση με τα παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα της ΟΤΔ, είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΟΤΔ.

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π LEADER / ΕΠΑλΘ

ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

 

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια