Πρόσκληση του δήμου Χίου για τις απευθείας μισθώσεις παραλιών

Πρόσκληση προς τους όμορους με τον αιγιαλό ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που μισθώνουν τις παραλίες απευθύνει ο δήμος Χίου, σημειώνοντας ότι η σχετική διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 15 Ιουλίου 2020, καθότι από τις 16 Ιουλίου 2020 έως και 31 Αυγούστου 2020, οι μισθώσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα διενεργούνται αποκλειστικά από την κτηματική υπηρεσία του νομού Χίου.

Ειδικά για εφέτος και κατ΄ εξαίρεση όσοι είχαν συνάψει μισθωτήρια συμβόλαια απευθείας (χωρίς διαγωνισμό) παραχώρησης έκτασης αιγιαλού – παραλίας για το έτος 2019 με τους όρους και τις προϋποθέσεις της αρ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-5-2017 ΚΥΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε δύναται να συνάψουν νέες μισθώσεις για τις ίδιες θέσεις.

Για τον σκοπό αυτό απαιτείται να υποβάλουν στον δήμο αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα βεβαιώνουν την μη κατάληψη του προς μίσθωση χώρου και την ισχύ των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραχώρησης. Μαζί με την αίτηση θα υποβάλλεται υποχρεωτικά επικυρωμένο αντίγραφο του διαγράμματος της προηγούμενης μίσθωσης. Επισημαίνεται ότι ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης στην αρμόδια κτηματική υπηρεσία.

Όσοι τυγχάνουν ιδιοκτήτες όμορων με τον αιγιαλό ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων ή καταστημάτων αναψυχής που δεν είχαν συνάψει το έτος 2019 σύμβαση παραχώρησης και επιθυμούν την παραχώρηση τμήματος αιγιαλού με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης καλούνται να υποβάλλουν στον δήμο αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προσκομίζοντας υποχρεωτικά τα παρακάτω προβλεπόμενα εκ του νόμου δικαιολογητικά:

– Φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταημέρου (30 ημέρες) για επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ναυταθλητικά σωματεία, κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, camping, καντίνες, κέντρα αναψυχής και υφιστάμενες δημοτικές ανώνυμες εταιρείες.

–   Άδεια λειτουργία /Γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

–   Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 Ν. 2971/2001 χρήσεις.

– Δημοτική ενημερότητα (πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον δήμο).

– Υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του Ν. 4281/2014 ή υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή που διατίθεται ελεύθερα στο κοινό «Ελεύθερη θέαση Ορθοφωτοχαρτών της ΕΚΧΑ Α.Ε. (www.ktimatologio.gr) ή απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται (εις τριπλούν), με επιμέλεια του αιτούντα. Στα ανωτέρω θα αποτυπώνεται υπό μορφή πολυγώνου ο αιτούμενος προς παραχώρηση χώρος έμπροσθεν της πρόσοψης της επιχείρησης, θα αναγράφεται το εμβαδόν αυτού και οι συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου αυτού εις τριπλούν   σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 30603 σύμφωνα με τις διατάξεις ΔΙΑ/ΓΠ. ΟΙΚ. 30603/15.5.2020 όπως τροποποιήθηκε με την ΔΙΑ/ΓΠ.ΟΙΚ 31972/22.05.2020 με την παράλληλη των πέντε μέτρων από την ακτογραμμή.

– Μισθωτήριο της ΕΤΑΔ Α.Ε. εφόσον παρεμβάλλεται δημόσιο κτήμα.

Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία πρέπει να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής και η ιδιότητα του να προκύπτει από νόμιμο προσκομιζόμενο έγγραφο (καταστατικό).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του δήμου Χίου το αργότερο μέχρι την Τρίτη 29 Ιουνίου 2020, με συνημμένα όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα του δήμου Χίου, διεύθυνση τοπικής οικονομικής ανάπτυξης: 22713 53131, 22713 53117 εκτός Τρίτης.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια