Προσλαμβάνει 19 άτομα για πυρασφάλεια ο δήμος Χίου

Δεκαεννέα άτομα θα προσλάβει ο δήμος Χίου για διάστημα δύο μηνών, προκειμένου να καλύψει κατά το θέρος τις ανάγκες πυρασφάλειας του νησιού.

Η υποβολή αιτήσεων, που θα συνοδεύονται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, θα γίνεται στο γραφείο πρωτοκόλλου του δήμου Χίου (Δημοκρατίας 2 τηλ: 22713 50809 και 22713 50823) από τις 25 Ιουνίου έως και 30 Ιουνίου 2018, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ειδικότερα, θα προσληφθούν 10 φύλακες πυροπροστασίας (υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 8 νυκτοφύλακες (Υ.Ε.) και ένας οδηγός βυτιοφόρου οχήματος (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Για τον κλάδο Υ.Ε. φυλάκων δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα. Θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση οφθαλμιάτρου για την ικανότητα όρασης.

Για τον κλάδο Δ.Ε. οδηγών βυτιοφόρου απαιτούνται:

1. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ (C) κατηγορίας.

2. Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών, μετά την απόκτηση των παραπάνω αδειών οδήγησης αυτοκινήτου.

3. Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ).

4. Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια