Προσλήψεις 19 πυροφυλάκων από τον δήμο Χίου

Δεκαεννέα άτομα θα προσλάβει ο δήμος Χίου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την φύλαξη των πυροφυλακίων του νησιού.

Αναλυτικά θα προσληφθούν:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 10 ΕΩΣ 3 ΜΗΝΕΣ
ΥΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 8 ΕΩΣ 3 ΜΗΝΕΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΟΥ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ 1 ΕΩΣ 4 ΜΗΝΕΣ

 

  • Για τον κλάδο Υ.Ε. φυλάκων και νυχτοφυλάκων δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα. Από τους ενδιαφερόμενους θα ζητηθεί κατάθεση βεβαίωσης οφθαλμιάτρου για την ικανότητα όρασης.
  • Για τον κλάδο Δ.Ε. οδηγών βυτιοφόρου απαιτούνται:

α) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄(C) κατηγορίας.

β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για τους υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν. Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, μετά την απόκτηση των παραπάνω αδειών οδήγησης αυτοκινήτου.

γ) Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο πρωτοκόλλου του δήμου Χίου (Δ/νση: Δημοκρατίας 2 τηλ:2271350809 και 2271350823) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 31/05/2019 έως και 06/06/2019.

 

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια