Προστατευόμενο το έλος της Κώμης και με την βούλα του Συμβουλίου της Επικρατείας

Το έλος στην Κώμη της Χίου, που οι ντόπιοι αποκαλούν και «Γλυφάδα», παραμένει έλος και προστατευόμενη περιοχή υγροτόπου, με βάση το από 12.6.2012 προεδρικό διάταγμα, με το οποίο εγκρίθηκε ο κατάλογος μικρών νησιωτικών υγροτόπων.

Με την απόφαση 1425/2022 του Συμβουλίου της Επικρατείας, απορρίφθηκε αίτηση ακύρωσης ιδιοκτητών ακινήτων σε περιοχές της Χίου που καθορίστηκαν ως προστατευόμενοι υγρότοποι, ενώ με την ίδια απόφαση έγινε δεκτή παρέμβαση, την οποία άσκησαν το ίδρυμα «Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας» με την περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς προς αντίκρουση της αίτησης ακύρωσης.

Με την απόφαση αυτή, όπως αναφέρει ανακοίνωση του ιδρύματος, η οποία στηρίχθηκε μεταξύ άλλων και σε μελέτη του ιδρύματός μας, κρίθηκε ότι:

α) Αν για ορισμένη έκταση συντρέχουν τα κριτήρια χαρακτηρισμού της ως προστατευόμενου υγροτόπου και επιβολής παρεπόμενων δεσμεύσεων στις ιδιοκτησίες, το γεγονός ότι στην έκταση αυτή  υπάρχουν οικοδομές και γεωργικές καλλιέργειες δεν εμποδίζει τον χαρακτηρισμό, εφόσον διατηρούνται υπό ορισμένες προϋποθέσεις οι υφιστάμενες χρήσεις.

β) Το γεγονός ότι ένας υγρότοπος είναι υποβαθμισμένος, έχει μειωθεί η έκτασή του ακόμη και σε βαθμό ώστε να έχει σχεδόν εκλείψει, δεν εμποδίζει την υπαγωγή στην προστασία που θεσπίζεται από το νόμο για τους υγροτόπους, αλλ’ αντιθέτως στις περιπτώσεις αυτές καθίσταται περισσότερο επιτακτική η προστασία του με τη λήψη κατάλληλων μέτρων.

γ) Δεν εξαιρούνται από την προβλεπόμενη για τους υγροτόπους προστασία τμήματά τους που περιλαμβάνονται σε οριοθετημένους οικισμούς, αλλ’ αντιστρόφως τα τμήματα αυτά εξαιρούνται αυτοδικαίως από τα όρια του οικισμού και ανακύπτει υποχρέωση της διοίκησης να εκδώσει σχετική πράξη τροποποίησης των ορίων.

Η απόφαση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία διότι επιβεβαιώνει το νομικό κύρος, αποσαφηνίζει τις ρυθμίσεις και ενδυναμώνει την εφαρμογή στην πράξη του διατάγματος για την προστασία των μικρών νησιωτικών υγροτόπων.