Σε εφαρμογή η ρύθμιση έγκαιρης εξόφλησης τιμολογίων νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων

Σε πλήρη εφαρμογή μπαίνει ο ν. 4492/2017 για την «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 3 σχετικά με την δημιουργία ψηφιακής υπηρεσίας, στην οποία ο παραγωγός ή/και ο μεταποιητής θα αναρτά α) τα στοιχεία των τιμολογίων που έχει εκδώσει και β) τα στοιχεία των παραστατικών που καθορίζουν την τελική αξία της συναλλαγής, ενώ μέσω της ίδιας υπηρεσίας θα ενημερώνει σε περίπτωση μη εξόφλησης τιμολογίων, εντός του διαστήματος των 60 ημερών από την παράδοση, όπως ορίζει ο νόμος.

Με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 453/15.2.2019) και υπογράφουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σταύρος Αραχωβίτης και η υφυπουργός κα Ολυμπία Τελιγιορίδου, καθορίζεται πλέον το πλαίσιο λειτουργίας της ψηφιακής υπηρεσίας για την διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων.

Η νέα ψηφιακή υπηρεσία θα λειτουργεί από αύριο, Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019, στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://e-services.minagric.gr/fftransactionlogbook

Βήματα για την χρήση της εφαρμογής

  1. Με χρήση εξατομικευμένων κωδικών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής taxisnet, ο παραγωγός (ή ο έμπορος) υποβάλει αίτηση εισόδου στην παραπάνω εφαρμογή.
  2. Μέσα σε 25 μέρες από την επομένη που εκδόθηκε το τιμολόγιο ο παραγωγός μπορεί να καταχωρεί τα προβλεπόμενα από τον νόμο στοιχεία του εκάστοτε τιμολογίου. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, έχει την δυνατότητα να προβαίνει σε διαγραφή και διόρθωση.
  3. Από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου, επίσης, έως και την 60ή ημέρα, ο έμπορος έχει την δυνατότητα να σημάνει καταχώρηση με την οποία δεν συμφωνεί.
  4. Από την 61η μέχρι την 70ή ημέρα από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου, οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν, διαμέσου της εφαρμογής, τις κάτωθι δυνατότητες:

α) Ο παραγωγός μπορεί να σημάνει το τιμολόγιό του ως «μη εξοφλημένο».

β) Σε περίπτωση αμφισβήτησης του ισχυρισμού περί μη εξόφλησης, δίνεται εκατέρωθεν η δυνατότητα να εκθέσουν άπαξ τους ισχυρισμούς τους και να αναρτήσουν τα σχετικά αποδεικτικά τους μέσα, με δυνατότητα ανάρτησης σε αρχείο με τη μορφή pdf των σχετικών παραστατικών.

5. Σε περίπτωση μη άρσης της αμφισβήτησης, επιλαμβάνεται η αρμόδια υπηρεσία και εισηγείται τις προβλεπόμενες κυρώσεις, εφόσον προηγουμένως έχει καλέσει εγγράφως τους ενδιαφερόμενους να εκθέσουν εντός 10 ημερών τους ισχυρισμούς τους.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια