Σε ευρωπαικό πιλοτικό πρόγραμμα για την καινοτομία η Περιφέρεια

Στην Πιλοτική Δράση  Σύμπραξης για την Περιφερειακή Καινοτομία, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, συμμετέχει η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατόπιν αιτήματός του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας κ.  Λεωνίδα Αθηνάδη.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου επελέγη και είναι η μοναδική Περιφέρεια της Ελλάδας, που συμμετέχει στην εν λόγω δράση.

Οι Συμπράξεις για την περιφερειακή καινοτομία αποτελούν συμπληρωματική προσέγγιση, που βασίζεται στις θετικές εμπειρίες από τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση του συντονισμού και της κατευθυντικότητας των περιφερειακών, εθνικών και ενωσιακών πολιτικών Ε&Κ για την υλοποίηση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης και την αντιμετώπιση του χάσματος καινοτομίας στην ΕΕ.

Η εκδήλωση ενάρξεως της πρωτοβουλίας θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαϊου 2022, στις Βρυξέλλες, υπό την Αιγίδα του Ευρωπαίου Επιτρόπου Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, του Ευρωπαίου Επιτρόπου για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, όπου θα παραστεί ο κ. Αθηνάδης.