Στα 40 εκατ. ευρώ η δαπάνη ενίσχυσης των επιχειρήσεων στο Βόρειο Αιγαίο

Αυξάνεται στα 40 εκατ. ευρώ, από 25 που ήταν αρχικά, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης  για την ενίσχυση με την μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Επίσης, παρατείνεται η ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης μέχρι την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15:00.

Η πρόσκληση αφορά την στήριξη όλων των επιχειρήσεων του Βορείου Αιγαίου και καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των δηλωθέντων εξόδων της επιχείρησης του έτους 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 50.000 ευρώ.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν με τις παρακάτω μορφές : Ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμη εταιρεία, ετερόρρυθμη εταιρεία, ΙΚΕ, ατομική επιχείρηση, ΝΕΠΑ, κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, συνεταιρισμός, δικηγορική εταιρεία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013, αστική εταιρεία δικαστικών επιμελητών, συμβολαιογραφικές εταιρείες του Π.Δ. 284/1993, κοινωνία αστικού δικαίου, ναυτική εταιρεία (Ν.Ε.) του Ν. 959/1979, συμπλοιοκτησία.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια